22 April 2008 marijnberends

Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2008

BEO

Algemene Ledenvergadering (ALV) 22 april 2008

Notulen

 

We vergaderen vanaf 20.10, in jongerencentrum Cayen, er zijn 21 leden aanwezig.

 1.  Joke heet alle aanwezigen van harte welkom.
 2. De notulen van de ALV van 27 november 2007 worden vastgesteld en ondertekend door alle aanwezige bestuursleden: Joke, Nelly, Ineke en Henny (Carla is afwezig i.v.m. een korte vakantie).
 3. Het financieel jaarverslag wordt akkoord bevonden en ondertekend door de kascommissie, bestaande uit Piet Acda en Niels Brouwer. Het ziet er goed verzorgd en alles is duidelijk. Het eindsaldo van 2007 was 564,67. Een positief saldo, dat in elk geval, maar we hopen dat het bedrag aan het eind van 2008 wat hoger is. De stukken liggen ter inzage. Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de zaal. Piet en Niels zijn bereid om ook voor 2008 de kas te controleren.
 4. Ook het Jaarverslag 2007 wordt goedgekeurd; zijn geen op- of aanmerkingen.
 5. De commissies:
 • Lief en Leed. Joke vertelt over de enquête die de commissie heeft gemaakt om vraag en aanbod m.b.t. lief en leed te inventariseren. Zij verzoekt alle aanwezigen om de vragenlijst ingevuld in te leveren aan het eind van de avond. De niet aanwezige leden zullen een formulier in de brievenbus krijgen met het verzoek het ingevulde formulier in te leveren bij de contactpersoon.

 • Buurtbeheer. Ineke geeft een overzicht van de onderwerpen waar deze commissie zich mee bezighoudt: verkeerssituaties in de buurt die verbetering behoeven en de mogelijke oplossingen als het verkeersplan van de gemeente uitgevoerd gaat worden: nadat de Compagniesbrug volgend jaar klaar is. Wim Stolk en Tonko Bruggink vertegenwoordigen BEO in de Klankbordgroep die ingesteld is in het kader van komende veranderingen in het gemeentelijk parkeerbeleid. Ook de speelruimte in onze buurt is een ‘hot item’ sinds de goedkeuring van de Jeugdnota in de gemeenteraad en de beleidsnota Speelruimte daarna. We spreken af dat Ineke de reacties van de BEO leden hierop naar de gemeente zal sturen. Dan horen we vanzelf wel of er wat mee gedaan wordt. (Het hele verhaal van Ineke is te lezen in de bijlage: Commissie Buurtbeheer, verslag van de stand van zaken tot 22 april 2008).

 • Commissie Herinrichting Boschplein. Het Boschplein, waar alles om is begonnen, zo brengt Henny de gebeurtenissen van vorig jaar in herinnering. (Er staat bij de gemeente overigens nog niets op stapel m.b.t. het Boschplein.) De plannen van de commissie (tot nu toe) bestaan uit twee delen:
 1. De Boschschool blijft staan; er wordt niets gebouwd. De parkeerplaatsen worden efficiënter ingedeeld en als het mogelijk is komen hier en daar wat groene hegjes op het plein, die de auto’s wat aan het gezicht onttrekken.
 2. De Boschschool wordt gesloopt. In dat geval zien we het liefst dat er op de vrijgevallen plek een mooi plantsoen wordt aangelegd met speelruimte voor de (buurt)kinderen, een muziektent e.d. Het huidige deel van het Boschplein blijft parkeerplaats. Zo krijgen we een groot plein/plantsoen, aansluitend aan de Zuiderkerk, waar het uitzicht op deze kerk met zijn mooie toren prachtig zal zijn. Ook in dit geval moet het parkeergedeelte efficiënter ingedeeld worden, zodat er meer auto’s kunnen staan. Mocht de gemeente toch besluiten om nieuwbouw te realiseren op de plek van het Boschschoolgebouw, dan zullen wij kiezen voor laagbouw, passend in het huidige bestemmingsplan. Dat betekent dat de nieuwbouw, net zoals nu, een maatschappelijke invulling zal moeten krijgen: een ruimte voor een kinderdagverblijf en/of een wijkcentrum, waar o.a. onze buurtvereniging een plek krijgt. Henny vraagt of er mensen zijn die nog andere ideeën kunnen aanreiken. Ze zijn welkom bij deze commissie. Naast deze plannen zijn we mogelijkheden aan het bekijken om het Boschplein de functie van evenementenplein terug te geven. Het plein is zeer geschikt voor uitvoeringen van bijvoorbeeld een harmonieorkest, het jazzfestival, een ‘Boschpopfestival’, een ‘oldtimershow’ enz.
 • Activiteitencommissie. Na een korte pauze vertelt Joke dat de rommelmarkt, die in de activiteitenkalender gepland staat op 21 juni wordt verplaatst naar 14 juni. Er volgt nog een aankondiging naar alle leden met de nodige informatie. In elk geval: mocht je binnenkort van plan zijn je huis te reorganiseren of overbodige zaken op te ruimen, bewaar je spullen dan nog even voor de rommelmarkt. Verder op het programma staan nog een lezing over en bezichtiging van de muur- en plafondschilderingen in de Zuiderkerk (20 mei), de buurtbarbecue (23 augustus) en een beklimming van de Zuidertoren (12 september). Om de activiteitenkalender weer aan te vullen voor de periode daarna gaat de commissie binnenkort weer aan de slag. Ideeën zijn er al, bijvoorbeeld een voorstel van Nelly om een autopuzzeltocht te houden. Een suggestie van Joke Dekkers: roeien voor kinderen in de Zuider Havendijk. En van Henny: de Sint Maartenoptocht van vroeger in ere herstellen, met muziek op het Boschplein aan het eind. Joke (Vis) ziet het wel zitten om met z’n allen mee te gaan doen met Lichtjesavond.

6. De speelruimte in onze buurt is uitgebreid aan de orde geweest in punt 5, bij het verslag van de commissie Buurtbeheer.

 7. Een eigen ruimte voor BEO. In Cayen kunnen we alleen op dinsdagavond terecht, in elk geval tot het eind van dit jaar. Daarna kan het gebeuren dat de nieuwe jongerenwerkers de dinsdagavonden willen gaan gebruiken voor jongerenactiviteiten. Daar is Cayen tenslotte ook voor bedoeld. Daarom hebben we onze nek uitgestoken om een andere ruimte te vinden, waar we ook op andere avonden activiteiten kunnen houden. We hebben gekeken naar de Doopsgezinde Vermaning (aan het Venedie), we hebben contact gezocht met Kiddy World en we hebben op 11 maart jl. met de gemeente gesproken over mogelijkheden voor een eigen buurthuis op de speelplaats van de oude Boschschool (zie het verslag van deze bespreking dat als bijlage is meegestuurd bij de uitnodiging van de ALV van vandaag). De gemeente staat er niet onwelwillend tegenover, maar we moeten ons wel eerst bewijzen, m.a.w. we moeten laten zien dat we zo’n investering waard zijn. Op de korte termijn lijkt het ons de beste optie om de BSO (buitenschoolse opvang) ruimte op de eerste verdieping in de oude Boschschool te gaan gebruiken. Het is een mooie grote ruimte: twee klaslokalen met een flexibele tussenmuur, die je helemaal open kunt schuiven. De huurprijs is gelijk aan die voor Cayen. Er is alleen geen lift. De bereikbaarheid is dus lastig voor iemand die slecht ter been is. Verder moeten we, net als in Cayen, de ruimte en alles wat we hebben gebruikt, netjes en schoon achterlaten. Een eigen buurthuis is weer een ander verhaal. Het grote voordeel is dat we dan niet afhankelijk zijn van anderen. De andere kant van de zaak is, dat we dan ook zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het totale beheer van de ruimte: d.w.z. alle grote en kleine onderhoudsklussen binnen en buiten. Dat betekent concreet dat er voldoende vrijwilligers voor nodig zijn die regelmatig hun handen uit de mouwen willen steken. Daarnaast zal BEO zelf het gebruik van gas, water en elektra moeten betalen, net als aanschaf van meubilair enz. Een eigen buurthuis is een mogelijkheid waar we met elkaar over kunnen nadenken. We moeten het wel met z’n allen graag willen, want er is veel zelfwerkzaamheid voor nodig! De BSO ruimte in de oude Boschschool is op dit moment binnen handbereik. De directie van Kiddy World heeft ons gisteren een concept huishoudelijk reglement toegestuurd en onze reactie gevraagd. Voordeel van deze plek is dat we ook eens op andere dagen van de week, bijvoorbeeld op donderdag, vrijdag of in het weekend een activiteit kunnen organiseren: prettig voor ons allen, maar vooral voor BEO leden die niet of nauwelijks in de gelegenheid zijn (geweest) om op dinsdagavond te komen. Verder ligt de locatie midden in de buurt, op een (voor ons) cruciale en strategische plek: het Boschplein. We gaan het gewoon proberen.

8. Ledenwerving en uitbreiding buurtgrenzen. Joke Dekkers en Miranda Verver gaan, zodra ze even tijd hebben, met een bloemetje en de BEO Nieuwsbrief langs nieuwe buurtbewoners. En wat de uitbreiding van ‘de buurt’ betreft zijn alle aanwezigen voor uitbreiding naar de Oosterhaven, zodat de mensen in de Breedstraat en tussenliggende straten en steegjes ook lid kunnen worden.

 9. Rondvraag. Gerda vraagt mensen die het leuk vinden om mee te helpen bij de voorbereidingen van een volgend ‘BEO-buffet’ zich nu bij haar te melden. Frans en Ellen Wesseling bieden zich spontaan aan voor de ‘kookklup van Gerda’.

Joke sluit de vergadering. Velen helpen een handje bij het opruimen van Gerda’s potten en pannen en het netjes maken van de zaal, precies zoals het ook in onze nieuwe ruimte in de oude Boschschool zal gaan.

Verslag: Ineke Stolk.