27 november 2007 marijnberends

Notulen Algemene Ledenvergadering 27 november 2007

BEO

Algemene Ledenvergadering 27 november 2007

Notulen

We vergaderen vanaf 20.00 uur, in jongerencentrum Cayen.

Er zijn 32 BEO leden aanwezig. Onze gast (en tegelijkertijd gastheer) is Frans ten Veen, opbouwwerker (in dienst van Stichting Welzijnswerk Enkhuizen).

 1. Joke Vis heet alle aanwezigen van harte welkom. Dan volgt een kennismakingsrondje en een korte terugblik op het ontstaan van BEO: In april van dit jaar (2007) hebben wij, als bewoners rondom het Boschplein de handen in elkaar geslagen om te voorkomen dat de gemeente Enkhuizen haar plannen m.b.t. de bouw van een groot appartementencomplex op het Boschplein door zou zetten. Dat is gelukt. Op de bijeenkomst van 12 april 2007 stemmen alle aanwezige buurtbewoners in met het plan een buurtvereniging op te richten. Om de saamhorigheid te versterken en om onze gezamenlijke belangen beter te kunnen behartigen in het kader van eventuele toekomstige gemeentelijke plannen voor ‘herontwikkeling van het Boschplein’. Op 10 mei 2007 is de oprichting van Buurtvereniging Boschplein en Omgeving (BEO) een feit.

 2. en 3. Bestuursverkiezing en verkiezing kascontrolecommissie.

Joke Vis, Ineke Stolk en Carla Frederiks vormen vanaf 10 mei het ‘voorlopig bestuur’ van de nieuwe vereniging (Joke als voorzitter, Ineke als secretaris/penningmeester en Carla als ‘gewoon’ bestuurslid). Vanavond kiezen we een ‘officieel’ bestuur. Met de vijf beschikbare kandidaten op de stembriefjes: Joke Vis, Ineke Stolk, Carla Frederiks, Henny Reese en Nelly Schadenberg. Kandidaten voor de kascommissie zijn: Piet Acda, Niels Brouwer en Kees Schilder als reserve (voor het geval een van de anderen verhinderd is). Anna Bakker en Gerda Vroom tellen de stemmen. De vergadering is akkoord met alle voorgedragen kandidaten. Taakverdeling binnen het bestuur: Joke Vis: voorzitter, Ineke Stolk: secretaris, Nelly Schadenberg: penningmeester, Carla Frederiks: bestuurslid, Henny Reese: bestuurslid.

4. Begroting 2008 en vaststellen jaarcontributie. Centraal staat de vraag: hoe krijgen we geld in de kas?

 a. Na een toelichting van Ineke op de begroting, die door contributiebijdragen gedekt moet gaan worden, volgt een discussie, die uitmondt in het besluit de jaarcontributie vast te stellen op € 20,00 per huisadres.

 b. Naast de contributie kunnen ook subsidies het saldo aanvullen. Jan Bonder meldt dat hij, vanuit een andere vereniging, goede ervaringen heeft met het aanvragen daarvan en wil ons eventueel helpen als we zover zijn. Frans ten Veen (zie boven) vertelt dat we incidenteel ook gebruik kunnen maken van het (gemeentelijke) microsubsidiepotje, voor enkele grotere activiteiten (€ 200,00 per activiteit). Daar hoeven niet eerst ingewikkelde aanvraagformulieren voor ingevuld te worden, dus dat is vrij laagdrempelig. Voor het aanvragen van andere subsidies (bij het Julianafonds, banken enz.) is het wel nodig om uitgebreide formulieren in te vullen. Daarom moeten we eerst op een rij hebben wat we precies aan activiteiten gaan doen, komend jaar. Ook het kostenplaatje moet dan duidelijker zijn.

 c. De discussie die daarop volgt gaat over opvoeren van het aantal leden. Meer leden betekent: meer geld in ’t laatje. Joke Dekkers en Miranda Verver willen proberen meer leden voor BEO te werven. Maar dan moet wel eerst duidelijk zijn waar we de grenzen van ‘de buurt’ willen trekken. Op de komende bestuursvergadering (rond half december) zal dit punt op de agenda staan. Het voorstel over de reikwijdte van ‘de buurt’ zal naar alle leden gestuurd worden, die erop kunnen reageren. Als iedereen het eens is met dat voorstel gaan we ook proberen een wervend artikeltje over onze vereniging in de Drom te krijgen.

 d. Ook met bepaalde activiteiten kunnen we geld verdienen, zoals het organiseren van: workshops en een rommelmarkt of andere evenementen.

 e. Het bestuur wil gaan praten met de beheerder van Cayen. Nu leveren onze activiteiten in Cayen nog niets op. Wel als wij de mogelijkheid zouden hebben om te delen in de baromzet tijdens activiteiten van BEO in Cayen. Andere buurtverenigingen, zoals Plan Zuid, kunnen structureel reserves opbouwen uit de baromzet die zij draaien in hun eigen onderkomen. Wij willen dat ook.

 5. en 6.  BEO activiteiten en de werkgroepen/commissies. Vanaf dit moment circuleert er een briefje in de zaal met de vraag: ‘Doe je mee in een van de volgende commissies? Vul dan je naam in’. Aan het eind van de avond ziet het er zo uit:

Commissie:                                                                            Naam:

 • Buurtbeheer

o.a. verkeersveiligheid en woonomgeving                          Corry Hansen

(groenvoorziening, kinderspeelplaatsen,                             Fetske Hogen Esch*

verlichting enz.)

 • Lief en leed 
  •  
   •  
    •  
     •  
      •  
       •  
        •  
         •  
          •  
           •  
            •  
             •  
              •  
               •  
                • Joke Vis

Carla Frederiks

Ellen Wesseling

Joop Acda

 • Herinrichting Boschplein 
  •  
   •  
    •  
     •  
      •  
       •  
        •  
         •  
          •  
           •  
            •  
             •  
              •  
               •  
                • Ineke Stolk

(plannen bedenken voor het Boschplein,                             Jan Bootsma

zoals wij het als buurt graag zouden willen)                                   Jacco Dekkers

Henny Reese

 • Activiteiten en evenementen 
  •  
   •  
    •  
     •  
      •  
       •  
        •  
         •  
          •  
           •  
            •  
             •  
              •  
               •  
                • Carla Frederiks

Henny Reese

Gerda Vroom

Karin Laan*

 

Voor hand- en spandiensten ter ondersteuning van alle activiteiten:

Miranda Verver, Joke Dekkers (ook: ledenwerving), Marga van Balen, Joop Acda, Yvonne Keijzer, Cees v.d. Horst, Anna Bakker, Karin Laan.

Binnenkort zullen de deelnemers van elke commissie bij elkaar komen om met elkaar een ‘plan de campagne’ te maken. En zeker voor de commissie ‘Activiteiten en evenementen’ geldt, dat er snel afspraken moeten worden gemaakt met Cayen om data vast te leggen voor activiteiten van BEO.

 1. Vaststellen Huishoudelijk Reglement (HR)

De tekst van artikel 17 lid 1 wordt aangepast. Verder wordt het HR (conceptversie d.d. 25 november 2007) geaccepteerd zoals het is. De definitieve versie wordt als bijlage aan de notulen van deze vergadering toegevoegd.

De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 uur.

 

Ineke Stolk, 29 november 2007* was niet aanwezig, wilde wel in deze commissie