12 maart 2017 marijnberends

BEO Jaarverslag 2016

 

Het bestuur heeft dit jaar totaal 8 keer vergaderd en een aantal activiteiten georganiseerd om buurtbewoners met elkaar in te contact te laten komen. Een aantal activiteiten waren hetzelfde als vorig jaar maar er waren er ook die weer nieuw waren. Deze activiteiten worden in de bestuursvergaderingen altijd geëvalueerd om volgende activiteiten eventueel te verbeteren.

In 2016 hebben 3 huisadressen (5 leden) de contributie opgezegd. Daar tegenover hebben we 10 nieuwe huisadressen, waarvan 15 leden verwelkomd. Het totaal aantal huisadressen kwam hierdoor in 2016 op 86.

De activiteiten van 2016

Vrijdag 8 januari: De nieuwjaarsborrel in buurtcafé “de Slof” van 16.30 tot 19.30 uur

Er waren 45 personen aanwezig. De tijd vonden we niet ideaal omdat er op vrijdag toch nog mensen rond die tijd aan het werk zijn, dus willen we die volgend jaar aanpassen. Ook willen we de tijd verkorten.

Vrijdag 12 februari: Spelletjesavond bij Karin Laan thuis

Er waren precies 12 BEO-leden aanwezig waardoor we 3 speeltafels konden maken.Een aantal mensen wilden liever klaverjassen. Er was nu één klaverjastafel. We hadden net niet genoeg spelers voor 2 tafels. Ook voor de inwendige mens werd gezorgd.

Donderdag 17 maart: Thema-avond: “hangjongeren…..hoe ga je hier eigenlijk mee om?”

Deze avond hebben we georganiseerd in samenwerking met jongerenwerker Jazie Veldhuyzen en werd gehouden in jongerencentrum de Cayen in de Peperstraat. De opkomst was niet groot. In totaal waren er 10 mensen aanwezig, waarvan 4 bestuursleden, 3 BEO-leden, 2 medewerkers van Villa Harlekijn en iemand die op de advertentie uit de krant af kwam. Daarnaast was er een fotograaf en een verslaggever van het NHD die ervoor gezorgd hebben dat er een leuk stukje inclusief foto geplaatst is.

 Vrijdag 15 april: De jaarvergadering in de Nieuwe Baanbreker

Er waren 37 BEO-leden aanwezig. Dit jaar hebben we bewust gezorgd dat er voldoende gelegenheid was voor het informele gedeelte en dus ruimte voor onderling contact. Hier was gelegenheid voor tijdens het buffet, maar ook na afloop was er gelegenheid om met elkaar nog iets te drinken. We vinden dat het sociale aspect tijdens de jaarvergadering niet van ondergeschikt belang mag zijn. Het is een mooie gelegenheid voor kennismaking met nieuwe leden.

Dinsdag 24 mei: Een kijkje achter de schermen van een crematorium

We werden ontvangen in het Uitvaerthuys in de Torenstraat en gingen na een kopje koffie of thee met uitleg over het gebruik van het Uitvaerthuys en het programma van de rest van de avond, met een bus naar Schagen voor een rondleiding door het crematorium.Deze avond werd verzorgd door Vivienne Heddes van uitvaartverzorging Yarden en Heddes. 10 BEO-leden hadden zich hiervoor opgegeven.

Zaterdag 25 juni: Midzomernachtfeest in de tuin van Karin Laan

Het weer was goed dit jaar en 28 mensen deden mee. Er werd muziek gemaakt door Anna Frederiks en Sander van Harten. Pas in de kleine uurtjes werd het gezellig samenzijn beëindigd. Er werd een eigen bijdrage gevraagd van € 1,- per glas voor bier en wijn. Hapjes etc. waren voor rekening van BEO.

Zaterdag 16 juli: Buurtbarbecue op het speelplein van Villa Harlekijn                     

Er waren 50 BEO-leden aanwezig. Dit jaar stonden we met de tent wat meer beschut in een hoek op een ondergrond van kunstgras. De organisatie van de barbecue vraagt steeds weer veel tijd om alles goed voor te bereiden. Hiervoor hebben we veel vrijwilligers nodig. Met name het opzetten en weer afbreken van de tent, het aansluiten van de barbecue en de bar vraagt de nodige tijd en aandacht. Ook dit jaar hebben een aantal BEO-leden weer gezorgd voor heerlijke salades en hebben de tent gezellig versierd. Met een groep vrijwilligers hebben we de tent opgezet en dit jaar voor het eerst pas de volgende ochtend met dezelfde groep weer afgebroken.

Zaterdag 24 september: Excursie naar atelier Reudenroos

Op zaterdag 24 september, een hele mooie nazomerdag, vertrokken we met een grote groep op de fiets naar atelier Reudenroos op het bedrijventerrein. We waren totaal met 17 BEO-leden. We werden verwelkomd door Isabel Vicente. Zij is een van de twee eigenaren van het bedrijf dat op een ambachtelijke wijze meubels en houtsnijwerk maakt. Haar man was deze dag verhinderd. We kregen verschillende projecten te zien waaraan gewerkt werd op dat moment.

Vrijdag 28 oktober: Thema-avond over de Enkhuizer visserij

Wil Visser-Hansen, Tejo Teunen, André Visser, Jan Mol en Henk Klaassen hebben deze avond samen op een bijzondere manier vorm gegeven. Er was veel te zien en te horen: presentaties, oude foto’s,  oude filmbeelden en visserijliedjes. Dit maakte deze avond heel uniek. Ook de locatie was bijzonder: de Oud Katholieke kerk in de Breedstraat. Er waren zo’n 55 BEO-leden aanwezig. De muzikanten zorgden ook voor een intermezzo in de pauze. Na afloop waren er hapjes en drankjes (kruidenbittertje).

vrijdag 11 november: Sint-Maarten lampionnenoptocht

We vertrokken ook dit jaar weer vanaf het AH-plein met een grote groep kinderen en hun ouders. De optocht was dit jaar groter dan vorig jaar in onze beleving. Er waren nogal wat kinderen met hun ouders die halverwege de optocht invoegden en mee liepen naar hetstadhuis waar de act van de bedelaar werd opgevoerd en het Sint Maartenlied gezongen werd.

 
Gemeente

Kermis op het Boschplein?

Begin 2016 vroeg de gemeente ons of wij eens serieus willen kijken naar het Boschplein als alternatieve locatie voor de kermis, nu de Kaasmarkt daar (na herinrichting) niet meer geschikt voor is. Om een en ander op een rij te zetten hebben we gesproken met verschillende partijen voor wie het Boschplein een belangrijke (economische) functie vervult/vervulde: Villa Harlekijn, winkeliersvereniging WSE en een marktkoopman (die de markt op het Boschplein nog heeft meegemaakt). Samengevat waren de reacties als volgt:

          De markt is jaren geleden al verplaatst van het Boschplein naar de Westerstraat omdat de steeds grotere vrachtwagens (met of zonder oplegger) in de smalle straten rondom het plein te weinig manoeuvreerruimte hebben, waardoor de kans op schade aan bomen, stoepen en geparkeerde auto’s aanzienlijk is. Dat geldt ook voor de grote vrachtwagens die het kermismaterieel aanvoeren.

          Tijdens de 5 kermisdagen (van op- t/m afbouw) zou het Boschplein niet meer bereikbaar zijn voor het parkeren van auto’s: een probleem voor de winkeliers en hun klanten, voor de cliënten van Villa Harlekijn en natuurlijk ook voor de omwonenden.

          Villa Harlekijn vreest daarnaast ook voor meer overlast van jongeren die na afloop van de kermis op het speelplein rond blijven hangen.

          Een extra parkeerprobleem (voor marktkooplui, bezoekers van de Lappenmarkt, winkelend publiek en omwonenden) ontstaat tijdens Lappendag, als ook de Dijk en de overige straten rondom het Boschplein zijn afgesloten voor alle verkeer vanwege de daar geplaatste marktkramen. Parkeerruimte in de nabije omgeving is er dan niet en ook voor hulpdiensten is het dan zeer moeilijk om dit gebied te bereiken.

Op uitnodiging van de gemeente hebben drie leden van ons BEO-bestuur begin februari een gesprek hierover gehad met twee gemeentemedewerkers, die ons vertelden dat de kermisorganisatie (na afwijzing van de Kaasmarkt als kermislocatie) nog geen aanvraag voor een andere locatie had ingediend. Verder informeerden zij ons over de formele gang van zaken bij zo’n aanvraag. Wij hebben de zorgen van bovengenoemde partijen met hen gedeeld en aangegeven dat wij als BEO-bestuur acceptatie van de buurt voor een kermis zeer belangrijk vinden. Om daarachter te komen zou eigenlijk de hele buurt bevraagd moeten worden via een enquête, maar die mogelijkheid wordt vanuit de gemeente niet geboden.

 (Half-)jaarlijks overleg BEO/Gemeente op 23 maart

Zie het verslag hiervan op www.beo-enkhuizen.nl . Als je bent ingelogd kies je ‘Verslagen’ en dan ‘Commissie Buurtbeheer’.

Herbestrating Boschplein

Op 15 juli hebben een drietal bestuursleden ’s morgens een gesprek gehad met Sjaak Noordeloos van de gemeente over de herbestrating van het Boschplein. Uit inspecties is namelijk gebleken dat de onderhoudssituatie van het Boschplein zodanig is dat er opnieuw moet worden bestraat. Wij kregen als buurtverenging de mogelijkheid om onze wensen kenbaar te maken, zodat deze eventueel mee genomen zouden kunnen worden in de beslissingen hierover. Onze wensen hebben we als volgt geformuleerd:

  1. Andere straatstenen met een meer antieke uitstraling.
  2. Grotere roosters rondom de bomen, zodat de wortels meer lucht en water krijgen.
  3. Nog wat meer bomen midden op het plein, zodat het een echt Boschplein wordt.
  4. Verlichting midden op het plein.
  5. Lantarenpalen naar oudhollands model, zoals in de overige heringerichte straten van de binnenstad.
  6. Parkeervakken niet meer aangeven door verfstrepen, maar door stenen in een andere kleur.
  7. Groene hegjes aan de kant van de Meidenmarkt en de Buijskesweg op de plek waar de parkeerplaatsen grenzen aan de straat.

 Pilot afvalscheiding

Omdat wij in onze (half-)jaarlijkse overleggen met de gemeente al een aantal jaren pleiten voor een verbetering van de vuilnisophaal in onze buurt, bijvoorbeeld d.m.v. (half-)ondergrondse vuilniscontainers, waren wij ook uitgenodigd voor een gesprek over de voorgenomen pilot afvalscheiding in de binnenstad. Dit overleg vond in de middag van 15 juli plaats in het stadhuis, met Sjaak Noordeloos, wethouder Wijnne en Iboyka Lode.

Wethouder Wijnne vertelde ons dat de gemeente op dit moment bezig is om de inzameling van het huisvuil te verbeteren. Hij vertelde dat er ook gekeken wordt hoe het scheiden van het afval vormgegeven kan worden, als voorbereiding op de uiteindelijke plaatsing van (half)ondergrondse vuilniscontainers, het doel waarnaar de gemeente streeft. In oktober 2016 zou er een proef starten in een van de wijken in de binnenstad (dat is februari 2017 geworden, in de wijk vanaf de oostkant van de Zuider Havendijk) Ons werd het volgende uitgelegd:

  1. In de pilotwijk zal Plastic/blik/pak- afval eens per veertien dagen worden ingezameld i.p.v. eens per vier weken;
  2. Er komen containers om GFTE-afval in te zamelen. Bewoners kunnen met behulp van een pasje dit afval op een aantal plaatsen in de wijk deponeren.
  3. Restafval wordt eens per 14 dagen ingezameld i.p.v. eens per week.

Als de proef geslaagd is, zou de wijk waarin het Boschplein is gelegen volgen. Verder heeft de wethouder ons toegezegd om ons uit te nodigen voor de info-avond voor de proefwijk, zodat wij alvast op de hoogte zijn om vervolgens onze leden weer op de hoogte te kunnen stellen.

 

Website

De website vormt een belangrijk onderdeel van ons ‘gezicht naar buiten toe’. Het is een informatiebron voor alle leden, maar ook voor iedereen die iets over BEO wil weten. Regelmatig wordt onze website bezocht, vooral tijdens de weken rond Sint Maarten. We proberen van elke activiteit een kort verslagje te publiceren en foto’s te plaatsen. De berichten over Lief en Leed, verslagen van Jaarvergaderingen enz. zijn exclusief voor BEO-leden, want daarvoor moet je kunnen inloggen.

 

Facebookpagina

Bij wijze van proef hebben we in de loop van het jaar een BEO-Facebookpagina aangemaakt met een besloten groep, waar alleen BEO-leden toegang toe hebben. De aanleiding hiervoor was het feit dat wij als bestuur nogal eens een verzoek krijgen vanuit onze leden, om een mail te sturen via de BEO-mail om aandacht te vragen voor een of ander onderwerp. Wij willen onderling contact van onze leden mogelijk maken, maar vinden dat de BEO-mail hiervoor niet gebruikt moet worden. We verwezen dan naar de mogelijkheden op het forum van de website. Dit forum blijkt alleen voor velen toch vrij ingewikkeld te zijn en daardoor wordt het niet of nauwelijks gebruikt. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een alternatief, een gebruiksvriendelijkere manier om onderling contact te kunnen hebben, om berichten te kunnen delen, buiten het bestuur om.

Inmiddels zijn alle BEO-leden (behalve de 3 leden zonder mailadres) uitgenodigd om lid van de besloten groep van de BEO-Facebookpagina te worden. We realiseren ons dat alleen zij die al een FB-account hebben (als zij dat willen) de uitnodiging zullen accepteren. We zullen dus niet iedereen bereiken, wat op zich weer een nadeel is. Toch hopen we op deze manier een nieuwe mogelijkheid te bieden aan onze leden. Men kan nu via deze weg naar behoefte berichten plaatsen, zoals b.v. een oproepje voor een goede film, het delen van lekkere recepten, een tentoonstelling die iemand wil aanraden, een mooie theatervoorstelling waar men graag heen wil en anderen oproept om mee te gaan, etc.

We zullen het komend jaar gaan bekijken of deze proef iets is waar behoefte aan is en hoe wij de FB-pagina verder vorm zullen geven. Inmiddels hebben we 10 leden die lid zijn geworden van de besloten FB-groep.