Welkom Op de website van

BEO ENKHUIZEN

Buurtvereniging Boschplein en Omgeving

SINT MAARTEN OPTOCHT 2018

SINT MAARTENOPTOCHT

Wat een grote opkomst dit jaar,

het was droog, ondanks de slechte weersvoorspellingen. De jaarlijkse door onze buurtvereniging georganiseerde optocht verliep weer voorspoedig. Bij Albert Heijn verzamelden ouders en kinderen met hun lampionnen voor de optocht door de Westerstraat naar het Stadhuis. Muziekkorps Dindua ging voorop daarachter Sint Maarten te paard gevolgd door een lange stoet met lampjes. Sint Maarten als symbool voor hulp aan de armen is een mooie traditie, bij het stadshuis waar het verhaal werd nagespeeld met als hoogtepunt Sint Maarten die zijn mantel deelt met de bedelaar, eindigde met warme chocolademelk op het Boschplein, waarna de kinderen zingend langs de deuren gingen hopende op wat lekkers.


meer foto’s    klik hier


RONDLEIDING EN PROEVERIJ IN DE WERF 4 november 2018

RONDLEIDING EN PROEVERIJ IN DE WERF


 


Een nieuwe activiteit in onze buurt betekent met de buurt op onderzoek gaan. De rondleiding en de proeverij onder leiding van Joris was leuk en informatief. Bovenal lekker met vier soorten bier. We horen dat de Werf niet zo maar een brouwerij is, maar ook belangrijk voor meer kleine biermerken in heel het land.

Een groot succes met een grote opkomst. Dat  we meer gaan doen, als er nieuwe activiteiten in onze buurt zijn zullen we daar op inspelen.

Meer foto’s    Bezoek aan de brouwerij de Werf 2018


Bezoek aan de brouwerij Werf 2018

Beklimming zuidertoren 2018

 

Beklimming Zuidertoren op 25 mei 2018

beklimming zuideroren 2018
Het blijft indrukwekkend om de klim van 51 meter naar het beroemde Hemony Carillon uit 1648 van de Zuidertoren te maken. De toren is 65 meter hoog maar zo hoog kom je niet. Het prachtige uitzicht bij de klokken is iedere keer weer de moeite waard. De beklimming op zich vergt wel wat moed, eerst de wenteltrap en daarna steile ladders beklimmen is noodzakelijk om bij de klokken te komen.
Naast het uitzicht was het bijwonen van een klokkenspel en een toelichting op het instrument interessant om te horen door de stadsbijaardier Frits Reynaerts.
Nog een paar foto’s beklimming zuidertoren 2018

 

Privacy Verklaring

 PRIVACY VERKLARING

 

Buurtvereniging Boschplein en Omgeving (BEO)  gevestigd te Enkhuizen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

•Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Verklaring;

•Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

•Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

•Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Alleen de penningmeester en de ledenadministratie heeft volledig inzage in uw gegevens, de overige bestuursleden slechts als dit voor hun taak noodzakelijk is.

•Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BEO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bestuur BEO, p/a Dijk 14, 1601 GJ Enkhuizen.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door BEO verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: Ten behoeve van het lidmaatschap (ledenadministratie);

  • Het versturen van nieuwsbrieven,
  • uitnodigingen voor vergaderingen en de notulen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam of voorletters;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Adres;
  • E-mail adres;
  • Begindatum lidmaatschap;
  • Telefoonnummer, bij voorkeur 06.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft worden niet aan derde partijen verstrekt

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

BEO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

       •Alle personen die namens BEO’ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

•We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

•We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleidingtoe is;

•Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

•We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Jaarverslag Commissie Lief&Leed 2017

 

Samenstelling van de commissie

De samenstelling van de commissie is gewijzigd. Door ziekte van Joop Acda heeft de commissie een tijdje op non-actief gestaan. Toen duidelijk werd dat Joop niet meer terug zou komen hebben we een vervanger gezocht. Dat is niet gelukt. We hebben het opgelost door de taken te verdelen. Karin doet vooral ziekenbezoek en bijv. kraamvisite of felicitatie bij huwelijk. Gerda richt zich op nieuwe bewoners in de buurt.

Werkzaamheden

Lief:

Nieuwe bewoners in de buurt worden welkom geheten met een plantje en een mooie welkomstkaart, speciaal ontworpen door Ankie.

Gerda heeft veel zicht op de buurt omdat ze veel wandelt met de hond, en part-time postbode is. Als een huis te koop staat wordt dat genoteerd en na verkoop worden de bewoners bezocht als ze enigszins gesetteld zijn. Hoewel uitgangspunt is dat nieuwe bewoners op de hoogte worden gebracht van onze vereniging is het natuurlijk ook fijn dat velen zich aanmelden als lid.

Die huisbezoeken zijn heel leuk om te doen, je leert de nieuwe bewoners kennen en je draagt wezenlijk bij aan de sociale cohesie in de buurt.

Leed:

Er waren dit jaar ook zieken.

Vijf keer werden zieken bezocht. Het is fijn dat je de mensen die je bezoekt kent. Daardoor kan je een op maat gesneden bezoek brengen. Soms is dat een fijn gesprek, soms alleen even een bloemetje aan de deur omdat je weet dat de persoon in kwestie het erg moeilijk heeft en geen ruchtbaarheid wil geven aan het ziekzijn.

Oproep

De commissie kan alleen goed functioneren door aangevers. Zijn er bij jullie nieuwe bewoners in de buurt gekomen, is er sprake van een heuglijk feit, is er sprake van ziekte neem dan alstublieft contact met ons op.

Dat kan het best bij:

Gerda Vroom gerda.vroom@gmail.com“>gerda.vroom@gmail.com of appen 0618518152 of briefje Drie Groene Eikels 29

Karin Laan karin.laan@planet.nl“>karin.laan@planet.nl 0228315581 of briefje Vrijdom 9.

Conclusie

De commissie zorgt ervoor dat de saamhorigheid in de buurt vergroot wordt en is daarmee een belangrijke factor binnen de activiteiten van de buurtvereniging.

Karin Laan en Gerda Vroom

maart 2018