14 april 2009 marijnberends

Notulen Jaarvergadering 14 april 2009

Notulen van de Jaarvergadering van 14 april 2009 van Buurtvereniging BEO (Boschplein en Omgeving)

Aanwezig: 27 leden. Geen afmeldingen

1.Opening.

De voorzitter Ineke Stolk opent om 20.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.Mededelingen.

Voorzitter legt uit dat er op tafel takenformulieren liggen, om in te vullen als men iets zou willen doen voor de buurtvereniging.

Verder zijn koffie en thee gratis.

3.Notulen van ALV 20 nov. 2008.

Joke Vis meldt dat zij ook in de lief en leedcommissie zit. Voorzitter merkt op dat dit al in de laatste (recent met de agenda meegestuurde) versie verwerkt is. Daarna worden de notulen goedgekeurd. De notulen worden hiermee vastgesteld en na de vergadering door de voorzitter en secretaris ondertekend, zoals afgesproken in het bestuur en akkoord bevonden door de ledenjaarvergadering.

4.Bestuursverkiezing.

De penningmeester Nelly Schadenberg legt haar taak neer.

Er kan op dit moment geen nieuwe penningmeester worden verkozen, maar er is wel iemand die de intentie heeft om penningmeester te worden.

De voorzitter neemt met een mooie bos bloemen en een cadeaubon afscheid van Nelly Schadenberg en bedankt haar van harte voor haar werk.

5.De kascontrole.

De kascontrolecommissieleden Niels Brouwer en Piet Acda hebben de financiële boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Het financiële overzicht van 2008 wordt hierna met instemming van de vergadering vastgesteld en na de vergadering tekenen de penningmeester, voorzitter en kascontrolecommissie de financiële jaarstukken, zoals afgesproken in het bestuur en akkoord bevonden door de ledenjaarvergadering.

6.Verkiezing kascontrolecommissie.

De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden en een reservelid. De voorzitter legt uit dat voortaan elk jaar een commissielid afvalt en het reservelid in principe erbij komt.

Niels Brouwer wil blijven als commissielid en reservelid Kees Schilder wil toetreden tot de commissie. Piet Acda valt daardoor af en wordt van harte bedankt voor zijn werk. Nieuw reservelid kascontrolecommissie wordt Frans Wesseling.

7.Jaarverslagen.

Het BEO jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd.

De jaarverslagen van de commissies Activiteiten, Lief en Leed en Buurtbeheer worden goedgekeurd. De presentatie van herinrichting Boschplein wordt later naar de gemeente gestuurd als de ‘herinrichting Boschplein’ weer op de gemeentelijke agenda wordt gezet (na afronding van de Stadsvisie).

De verslagen worden vastgesteld en na de vergadering door de voorzitter en secretaris ondertekend, zoals afgesproken in het bestuur en akkoord bevonden door de ledenjaarvergadering.

Pauze: Tejo Teunen wordt de gelegenheid gegeven om iets te vertellen over 21 mei a.s. Dan is er net als vorig jaar een herdenkingspektakel ter gelegenheid van het kiezen van Enkhuizen voor de Prins van Oranje en het wegsturen van het Spaans gezinde Gemeentebestuur op 21 mei 1572.

Hij vraagt om medewerking van de leden van onze buurtvereniging.

8.Nieuws uit de commissies.

a. Activiteitencommissie. Gerda Vroom vertelt iets over de komende activiteiten: Zondag 19 april een vaartocht met de “Schuttevaer” Er zijn nog weinig aanmeldingen. De vaart is afhankelijk van het weer. Familie en andere belangstellenden kunnen ook mee. Gerda Vroom vindt dat er in het algemeen niet veel leden op de activiteiten afkomen. De voorzitter relativeert dat. De secretaris vindt dat het verenigingsgevoel nog moet groeien.

Verder vertelt Gerda over de komende activiteiten, voor en na de zomervakantie. O.a. ook het beklimmen van de Zuidertoren wat vorig jaar niet door kon gaan. De voorzitter merkt op dat er contact was met de beiaardier van de Zuidertoren, vanwege een klacht van een omwonende over het carillon. Zij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ervoor te pleiten een beklimming voor BEO leden mogelijk te maken. Zij vraagt of er aanwezigen zijn die ook bezwaar tegen het geluid hebben. Iedereen is voorstander van het blijven spelen van het carillon ieder kwartier.

Er kunnen nog leden bij de Activiteitencommissie. 4 leden is wat mager als er iets georganiseerd moet worden.

b.Commissie Lief en Leed. Joke Vis deelt mee dat er meer leed aanwezig was in de vereniging dan lief. Maar er zijn diverse bloemetjes uitgedeeld. Van een lijst met aangeboden hulp en gereedschappen wordt weinig gebruik gemaakt. Er is een boekje samengesteld, dat de leden tijdens de vergadering kunnen inkijken. Er zou misschien via een interactieve krant of website wel sneller contact kunnen worden gelegd tussen vraag en aanbod. Opgemerkt wordt dat burenhulp vaak al aanwezig is ook zonder BEO.

c.Commissie Buurtbeheer. Tonko Bruggink vertelt waar deze commissie zich mee bezig houdt. Er is met de gemeente een buurtschouw gedaan voor eventuele verbeteringen. Dit heeft geresulteerd in het opnieuw beplant worden van de perken op het Vrijdom en bij het Kreupeltje op zaterdag 18 april a.s. Hierbij zijn alle leden en ook de pers uitgenodigd.

Belangrijk is dat BEO nu inspraak heeft in bijv. het parkeerbeleid, speelplekken en andere belangrijke beslissingen in onze wijk. En er komt meer aandacht voor vandalisme en overlast.

Bij herstructurering van (delen van) de binnenstad zal de gemeente ook de huidige lantaarnpalen vervangen door ‘moderne ouderwetse’ , zoals nu bijvoorbeeld bij de Paktuinen gebeurt.’

Gerda Vroom stelt voor als er ’s nachts overlast is in de wijk, dat men elkaar moet kunnen waarschuwen voor hulp. Misschien kan er een lijstje worden gemaakt voor een telefooncirkel o.i.d.

9.Parkeerbeleidsplan.

De brief met ons standpunt over het parkeerbeleid, waar de leden in de vorige ALV mee akkoord zijn gegaan, is naar de gemeente gestuurd en ook meegenomen in het advies over het parkeerbeleidsplan. Leden van onze vereniging zitten in de klankbordgroep, die zich hiermee bezig houden. De gemeente vergadert hierover op 21 april weer en op 12 mei a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over het parkeerbeleidsplan.

10.Stadsvisie 2030.

De nieuwe stadsvisiekrant is weer bij iedereen in de bus gevallen. Er zijn meer dan 1000 reacties van burgers binnengekomen tijdens en na de vorige editie en meetings hierover. Het nieuwe thema is:

De bruisende havenstad als basis.

Op 15 april a.s. is het eerste stadsdebat hierover. Er volgen nog meer bijeenkomsten.

Men kan ook via www.enkhuizerpeil.nl reageren.

11.Ledenwerving.

Door de ledenwerving door middel van het verspreiden van infoformulieren en het uitbreiden van ons gebied als buurtvereniging is ons ledental gegroeid, van in november 75 leden en 45 adressen, naar 113 leden en 66 adressen op dit moment. En er komen nog steeds nieuwe leden bij.

Tijdens de vergadering meldt zich nog een nieuw lid. Activiteiten zorgen ook voor publiciteit voor de vereniging, zoals bijv. de rommelmarkt op 13 juni a.s.

Als leden weten dat er nieuwe mensen zijn komen wonen, kunnen ze dat doorgeven. De commissie Lief en Leed zorgt dan voor een welkomstbloemetje en er wordt een infofolder van BEO uitgereikt.

12.Takenformulier.

De voorzitter herinnert iedereen aan het takenformulier en dat het ingevuld ingeleverd kan worden bij de secretaris. Er komen vijf ingevulde formulieren terug.

13.Rondvraag.

Joke Vis meldt dat deze avond in Cayen eenmalig is en dat onze andere avonden gewoonlijk in de BEOruimte boven in Villa Harlekijn gehouden worden.

Marga van Balen nodigt de leden uit om een concert bij te wonen in de Ontmoetingskerk, Klopperstr.

14.Sluiting.

Nadat de voorzitter vraagt wie wil helpen om alles op te ruimen, bedankt ze ieder voor haar en zijn komst en sluit de vergadering om 10.15 uur.

 

Secretaris C. Hansen