28 april 2016 marijnberends

Jaarvergadering 15 april 2016, notulen

 

 1.Opening

Ineke opent om 20.05 uur de vergadering nadat wij allen genoten hebben van een heerlijk buffet dat Gerda voor ons bereid heeft met hulp van Martien en Bas. Aantal aanwezigen: 37 leden


 2.Mededelingen

      Frans Wesseling is er vandaag niet bij. Hij is vanmorgen geopereerd aan zijn knie. We hopen dat hij hiervan snel zal herstellen.

      Rond 21.00 uur willen we klaar zijn met het officiële gedeelte van deze vergadering, zodat er voldoende tijd over is voor het informele gedeelte en we met elkaar nog even iets met elkaar kunnen drinken.


 3. De BEO-website en het Forum, presentatie door Wim Stolk

Wim Stolk laat de leden de website van BEO zien en hoe er gebruik gemaakt kan worden van het forum door je te abonneren op bepaalde ’topics’ of ’topics’ aan te maken waarop je ook kunt reageren op datgene dat andere leden geplaatst hebben. Zo kun je bepaalde activiteiten en wetenswaardigheden (films, theater, lekkere recepten etc.) delen met BEO-leden die zich geabonneerd hebben op bepaalde topics om zodoende op de hoogte te worden gesteld als er iets geplaatst wordt. Als je je ‘abonneert’ op een topic, dan krijg je automatisch een mail zodra iemand hier iets op zet en hoef je niet eerst de website te openen. Er worden handleidingen uitgereikt, zodat iedereen later ook zelf nog het een en ander kan uitproberen.


          4.BEO-bestuur: vacature voor een kandidaat ‘3e algemeen bestuurslid’

Het bestuur bestaat op dit moment uit 5 leden, waarvan 2 algemeen bestuurslid zijn. Als er een 3e algemeen bestuurslid bij zou kunnen komen, dan is de kans groter dat bij bepaalde activiteiten er voldoende bestuursleden aanwezig zijn. Het komt namelijk een enkele keer voor, dat er méér dan 2 bestuursleden niet kunnen op een bepaalde datum en dat is niet altijd even prettig voor diegenen die er dan wel zijn. Er zijn op dit moment geen leden die zich spontaan melden, maar we hopen dat er toch iemand is die het bestuur komt versterken.

 

 5.Vaststelling Notulen Jaarvergadering 24 april 2015

Er zijn geen vragen of opmerkingen. Deze worden vastgesteld en na afloop van de vergadering ondertekend.

 

 6.Vaststelling Financieel Jaarverslag 2015 na bevindingen kascontrolecommissie

Ook bij dit verslag zijn er geen vragen. Het wordt goed gekeurd en bij deze vastgesteld.

 

          7.Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

Anna en Kees hebben de kascontrole van 2015 gedaan. Yolanda was reserve. Voor 2016 zal Yolanda de kascontrole doen samen met Anna en Marga biedt zich aan om reserve te zijn.

 

          8.Vaststelling Secretarieel Jaarverslag 2015 en Jaarverslag Commissie Lief & Leed

Carla vraagt de leden om haar een mail te sturen als je weet dat er nieuwe bewoners in de buurt zijn komen wonen, zodat zij samen met Joop deze bewoners kan bezoeken en informatie kan geven over BEO.

 

 9.Vaststelling verslag halfjaarlijks BEO/gemeenteoverleg d.d. 27 mei 2015

Geen vragen of opmerkingen.

 

10.De BEO-contributie: wijzigen of in stand houden?

N.a.v. van vragen van enkele leden over de contributie bij de vorige jaarvergadering en de daaruit voortvloeiende discussie die ontstond om te bezien of de contributie eventueel aangepast zou kunnen worden van contributie per huisadres, naar contributie per persoon , komt dit punt dit jaar op de agenda om hier een beslissing over te kunnen nemen.

Ineke legt uit waar de contributie voor BEO voor bestemd is, namelijk niet alleen, zoals sommigen denken, voor gezellige evenementen, maar óók voor belangenbehartiging. BEO is opgericht in 2007 om leefbaarheid/woongenot binnen de buurt te bevorderen en de gemeenschappelijke belangen van de leden op dit gebied te behartigen en om de sociale contacten in de buurt te versterken. We zijn dus een belangenbehartigers- én gezelligheidsclub in een! Ineke legt uit dat voor belangenbehartiging het niet uitmaakt of je alleen woont of niet, omdat leefbaarheid niet gebonden is aan een persoon, maar de plek van je huis in je woonomgeving. Daarom reserveren we geld als ‘oorlogskas’ voor mogelijke juridische (en/of andere) kosten in het geval dat de gemeente wederom megalomane herontwikkelingsplannen zou hebben voor het Boschplein of een andere plek in onze buurt.

Er zijn twee scenario’s uitgewerkt: één wat de financiële gevolgen zijn van een persoons-/adresgebonden contributie en een scenario dat beschrijft wat de financiële gevolgen zijn als het een volledig persoonsgebonden contributie wordt. Het geeft eenieder inzicht wat de consequenties zouden zijn. Er ontstaat een discussie en er wordt gewikt en gewogen.

Er wordt uiteindelijk unaniem gestemd voor handhaven van de adresgebonden contributie zoals die al sinds 2007 bestaat: €20,00 per huisadres.


        11.Komende activiteiten

          24 Mei een excursie naar het crematorium in Schagen.

          11 Juni de RABO- sponsorfietstocht

          23 Juni midzomernachtfeest bij Karin thuis, hopelijk is het dan mooi weer zodat we weer in de tuin   kunnen.

          Zaterdag 16 juli is de BEO-barbecue. Dit jaar is deze op de 1e zaterdag gepland van de schoolvakanties en niet zoals de jaren daarvoor op de laatste zaterdag van de vakantie.

Vóór 16 juli zal de nieuwe activiteitenkalender uitkomen. Hiervan krijgt iedereen bericht.


12.Rondvraag

Joke Poelsma vertelt dat zij vrijwilliger is bij vluchtelingenwerk in West-Friesland. Zij helpt de vluchtelingen om hun nieuwe huis in te richten en vraagt wie eventueel spullen heeft die niet meer worden gebruikt . Je kunt het mailen naar jokepoelsma@gmail.com De vluchtelingen zouden hier heel blij mee zijn. Joke zou ook heel graag opslagruimte willen om alle spullen (droog!) op te kunnen slaan en doet hiervoor een oproep. Joke zal ervoor zorgen dat de spullen worden opgehaald en opgeslagen als ze niet meteen nodig zijn.

 

Carla Frederiks wil nog iets vertellen over het gemeenteverslag. Ze ergert zich aan het uitstel van de gemeente om de ondergrondse containers te bouwen. Men is nog stééds bezig met een pilot en nader onderzoek. Tot die tijd zullen de plastic zakken open gepikt blijven door de vogels met alle gevolgen van dien. Dit is niet wenselijk. Zij heeft al eens aan de gemeente gevraagd of er (tijdelijk) een grote vuilcontainer op het Boschplein geplaatst kan worden, net zoals bij de Torenuil. Ineke biedt aan om dat verzoek aan de gemeente nogmaals te doen, maar nu via een BEO-brief.

 

Anna Bakker vraagt n.a.v. de ‘oorlogskas’ voor belangenbehartiging, of het misschien een idee is om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dit omdat het bedrag in die kas minimaal is om eventueel te kunnen procederen mocht dit op een gegeven moment nodig zijn. Dit vindt het bestuur een goed idee en gaat dit nader onderzoeken.

 

Frans Sluis stelt voor om jaarlijks meer geld in die ‘oorlogskas’ te storten omdat er naar zijn idee niet zo veel goede ervaringen zijn met een rechtsbijstandverzekering. Hij stelt een bedrag van € 500,- per jaar voor. Dit zal nader onderzocht gaan worden door het bestuur.

 

Frans Sluis vertelt dat de leden tijdens de algemene jaarvergadering het bestuur decharge horen te verlenen. Hij wijst het bestuur er op dat het verlenen van decharge niet alleen geldt voor de kascontrolecommissie. Dit hoort volgens hem als een besluit op de agenda te komen. Vervolgens wordt alsnog unaniem decharge verleend aan het bestuur.

 

Nettie Reder zegt het jammer te vinden als de twee platanen omgezaagd zouden worden aan de Zuiderhavendijk. Deze staan bij Paludanus en zouden met hun wortels druk uitoefenen op de kademuur. Ineke weet dat dit besluit nog helemaal niet genomen is en dat het college momenteel bezig is om verder te onderzoeken of hier een andere oplossing voor gevonden kan worden.

 

Er wordt gevraagd waarom de barbecue dit jaar het weekend vóór de zomervakantie wordt georganiseerd. Ineke legt uit dat dit te maken heeft met het aantal bestuursleden die de laatste zaterdag van de vakantie niet aanwezig kunnen zijn waardoor de organisatie teveel op een of twee bestuursleden terecht komt en dat is niet wenselijk. Ook afgelopen jaar was de barbecue daarom op 1 augustus i.p.v. de laatste zaterdag van de vakantie.

 

Marga van Balen vertelt dat Elly Faber en zij in een orkest spelen en op dit moment ‘Shakespeare in concert’ spelen. Zij treden op 24-4 om 15.00 uur op in de Oosterkerk in Hoorn. Er wordt gezegd dat dit nu iets zou zijn om op het forum te plaatsen.

 

        13.Sluiting

Om 21.25 uur sluit Ineke de vergadering en is er tijd voor het informele gedeelte waar we gezellig met elkaar nog wat gaan drinken.