8 augustus 2014 marijnberends

Jaarvergadering 2014, notulen

 

 

Notulen Jaarvergadering 2014

 Datum: woensdag 16 april 2014

Plaats: Nieuwe Baanbreker (Harpstraat 3)

Tijd: 20.00 uur

 

1.Opening

Na een heerlijk buffet dat verzorgd is door Gerda en Yolanda, opent Ineke Beertsen de vergadering om 20.00 uur. Er zijn 26 leden aanwezig.


 2.Mededelingen

We bestaan vanaf 10 mei al weer 7 jaar! We hebben zo rond de 130 leden en dat aantal blijft constant.


 3.Vaststelling notulen Jaarvergadering dinsdag 16 april 2013

Niemand heeft op- of aanmerkingen. De notulen worden hierbij vastgesteld.


 4.Vaststelling financieel Jaarverslag 2013 na bevindingen kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestond uit Carla Frederiks en Wim Stolk. Wim doet het woord ook namens Carla die er vanavond niet is. De kascommissie is erg tevreden over de manier waarop Frans Wesseling als penningmeester de financiën op orde heeft en bedankt hem voor het afgelopen jaar. De kascommissie verleent de penningmeester decharge.


 5.Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie voor dit jaar (t.b.v. jaarvergadering 2015) wordt: Yolanda Westendorp en Kees Schilder. Anna Bakker wordt reservelid.


 6.Bestuursverkiezingen:

      Aftredend en herkiesbaar: Gerda Vroom, Karin Laan, Frans Wesseling en Ineke Stolk-Beertsen;

Bovengenoemde personen stellen zich allen herkiesbaar en worden herkozen.

      Kandidaat bestuurslid: Ankie Colombijn.

Ineke Sterk heeft vorig jaar tijdens de jaarvergadering haar bestuurslidmaatschap terug gegeven. Er was op dat moment niemand die het secretariaat van BEO, dat Ineke op zich had genomen, over te nemen. Ankie heeft toen aangeboden om de werkzaamheden van Ineke voorlopig op te pakken. Dit met ondersteuning van Ineke Sterk en de overige bestuursleden. Zij heeft dit nu een jaar op proef gedaan en heeft nu aangeboden om het secretariaat te blijven doen als de leden hiermee instemmen. Dit gebeurt en Ankie is dus nu ook officieel bestuurslid geworden.


 7.Vaststelling BEO-Jaarverslag 2013, Jaarverslag commissie Lief & Leed 2013 en nieuws over Buurtbeheer (halfjaar-overleg BEO/gemeente)

Nieuwe activiteiten van het afgelopen jaar waren: de vaartocht en de lezing en wandeling van de vereniging Oud Enkhuizen. Deze zijn erg goed bevallen. Er was vorig jaar ook een wens uitgesproken om de Zuidertoren nog een keer te beklimmen. Deze activiteit staat nu gepland voor vrijdag 9 mei. Er wordt gevraagd of er een minimum leeftijd is om de toren te mogen beklimmen. Ineke zal dit navragen en in de uitnodiging vermelden.

 Er is nu elk half jaar een overleg met de gemeente (met wethouder Gerrit Wijnne en gemeentemedewerker Jan Scholten) Dit zijn prettige gesprekken geweest tot nu toe. Hier kunnen we de buurtpunten voor het voetlicht brengen. We hebben het o.a. gehad over de verwaarloosde panden, het probleem van de hondenpoep in de buurt, de behoefte ondergrondse vuilcontainers te realiseren, de reclamezuil op het Boschplein die hinderlijk sterk verlicht is etc.

Het contact met de Torenuil is in 2011 opgestart en ook in 2012 is geprobeerd om dit contact voort te zetten, alleen toen liep het niet echt. We hebben afgelopen jaar nog geprobeerd samen met de Torenuil een koffieochtend te organiseren (wat niet gelukt is), maar sindsdien ligt het contact helaas stil.

Er wordt gezegd dat de mensen van de Torenuil graag klusjes doen. Zo vouwen zij b.v.de affiches voor het Alzheimercafé.

De activiteiten die voor de rest van dit jaar op de planning staan zijn: de RABO-fietstocht op 14 juni. Als we met 10 personen zijn dan krijgt de vereniging 250,- Als we als vereniging in originele verkleedkleren meefietsen, kunnen we nog een extra prijs krijgen.

Op 21 mei wordt de Opstand ende Bevrijdingh van Enckhuysen nagespeeld. Een paar BEO-leden (Marie, Henny en Karin) maken kleding voor dit evenement. Sommige leden van BEO doen mee als acteur: Arwin, Niels en Ton. Frans zit in het comité 21 mei. Als iemand interesse heeft om hier aan mee te werken, dan kun je je via Frans aanmelden. Frans vraagt of er vrijwilligers zijn om bij de hekken te staan die avond. Er is geen animo.

21 Juni is het midzomernachtfeest. Bij mooi weer in de tuin van Karin en bij slecht weer in een partytent en/of de serre, zoals vorig jaar. Toen hebben een aantal leden iets voorgedragen. Dat was erg leuk.

 16 Augustus wordt de barbecue georganiseerd. Dit is altijd op de laatste zaterdag van de schoolvakantie.

 Ineke vraagt of er nog op- en aanmerkingen zijn t.a.v. het jaarverslag.

Kees vraagt naar de ervaringen met het nieuwe kostuum van Sint Maarten. Wim vertelt hierover. Hij is erg blij met het nieuwe kostuum en met de nieuwe helm en het zwaard.

 Iemand vraagt of er dit jaar weer een vaartocht georganiseerd kan worden. Dit is erg goed bevallen vorig jaar. We kunnen ook een vaartocht naar het Streekbos maken. We zijn hier al over aan het nadenken. Misschien iets voor september?

 Ineke vraagt naar meer ideeën. Pipelife en Syngenta hebben we geprobeerd, maar dat lukt helaas niet. Deze bedrijven hebben teveel privacygevoelige informatie waardoor een rondleiding niet mogelijk blijkt. Wim vraagt of iemand het leuk vindt om naar een scheepswerf te gaan. Corry oppert om de Librije te gaan bezichtigen.

Frans vertelt dat de waterweken weer nieuw leven is ingeblazen. Op 25 juli is het Zuiderhavendijkconcert, een onderdeel van de waterweken.

Kees is een keer naar een amaryllis-kwekerij geweest. Misschien is dat een idee. Naar een koekfabriek wordt ook geopperd, maar dat blijkt ook niet mogelijk.

 Het jaarverslag wordt bij deze goed gekeurd.

 De commissie buurtbeheer komt alleen nog bij elkaar als daar behoefte aan is. Tijdens de halfjaarlijkse gesprekken met de gemeente komen alle buurtonderwerpen aan bod. Vandaar dat er geen afzonderlijk verslag meer is van deze commissie.

 Het jaarverslag van de commissie Lief en Leed:

Joop doet verslag van het afgelopen jaar: Joop en Carla bezoeken nieuwe bewoners in de buurt of bewoners die (langdurig) ziek zijn of iets speciaals te vieren hebben. Zij brengen hen dan een bloemetje. Ineke vraagt of iedereen het aan BEO wil doorgeven als er nieuwe bewoners in de buurt komen wonen of als iemand erg ziek is, of als Beo-leden iets speciaals te vieren hebben. Pas dan kan BEO hierop inspelen.

Carla had voorgesteld om weer een keer gaan flyeren bij alle mensen die geen lid zijn. Iedereen vindt dit een goed idee. Marga stelt voor om dit net voor de jaarvergadering te doen zodat zij meteen kunnen komen om mee te eten en kennis te maken met iedereen.


 8.Website

Er blijken toch redelijk veel leden te zijn die de website bezoeken.Er staat net weer een stukje van de kindermiddag op, ook foto’s van activiteiten kun je er vinden. Ineke vraagt aandacht voor de website. Dan blijf je op de hoogte van de activiteiten waar je niet bij bent geweest. Ineke wijst ook op het forum. Er zou meer gebruik van gemaakt kunnen worden, zegt zij. Je kunt hier b.v. een oproep op doen als je zelf iets wilt organiseren of iets wilt delen met de leden. Zij benadrukt dat het niet de bedoeling is om dit forum te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Wim stelt voor om een Facebookpagina aan te maken van BEO. Zo kunnen we BEO wat meer onder de aandacht brengen. Hij zegt dat hij eigenlijk te weinig tijd heeft om de website goed bij te kunnen houden en op te schonen. Dit gebeurt nu te weinig. Er wordt ongeveer 50 keer per maand naar de website gekeken zegt hij (600 keer per jaar).

Ineke vraagt wie van de aanwezigen een stukje zou willen schrijven over deze avond om op de website te plaatsen. Corry biedt aan om dit op zich te nemen. Marie heeft een paar foto’s gemaakt. Die kunnen er dan bij.


 9.Rondvraag

Marga vraagt of wij in het komende gesprek met de gemeente het parkeerverbod in de Sint Jansstraat willen aankaarten. Er wordt veel op de stoep geparkeerd en dat is verboden. Het is bovendien zeer hinderlijk en levert gevaarlijke situaties op. Ook in de Torenstraat staan vaak auto’s geparkeerd vertelt Joop. Dat mag ook niet. Ineke zegt toe dit mee te zullen nemen.

Corry oppert om i.p.v. een mailtje te sturen naar de leden met een waarschuwing, zoals we laatst deden over de fotografen in de buurt, een buurt-app te sturen. Na wat discussie besluiten we om dit niet te organiseren. We blijven wel een mail sturen als we iets door krijgen van een van onze leden.

 

10. Sluiting

Ineke bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit om 21.35 uur de vergadering. Diegenen die nog iets willen drinken worden van harte uitgenodigd om nog even te blijven voor de nazit.

 

Verslag: Ankie Colombijn