6 mei 2015 marijnberends

Jaarvergadering 2015, notulen

 

Notulen jaarvergadering 2015

 

Datum: vrijdag 24 april 2015

Plaats: Nieuwe Baanbreker, Harpstraat 3, Enkhuizen

Tijd: 20.00 uur


1.Opening

Ineke Beertsen opent als voorzitter de vergadering om 20.20 uur en heet iedereen van harte welkom. Ankie en Bas worden hartelijk bedankt voor het maken van een lekkere maaltijd die om 18.30 uur klaar stond voor de 32 BEO-leden die zich hadden opgegeven voor vanavond.

BEO bestaat inmiddels 8 jaar en heeft op dit moment 127 leden. Dat zijn 78 huisadressen. Afgelopen jaar zijn er 6 huisadressen afgevallen en zijn er 10 bijgekomen.


2.Mededelingen

Aanvulling agendapunt: punt 7 wordt nu: nieuwe activiteiten. Dan wordt punt 8 de website, punt 9 de rondvraag en punt 10 sluiting.


3.Vaststelling notulen Jaarvergadering woensdag 16 april 2014

De notulen van vorig jaar heeft iedereen ontvangen en worden bij deze goedgekeurd. Ze zullen na de vergadering ondertekend worden door de voorzitter en secretaris.


4.Vaststelling financieel Jaarverslag 2014 na bevindingen kascontrolecommissie

Yolanda Westendorp en Kees Schilder hebben de kas gecontroleerd. Yolanda vertelt dat ze een klein foutje hebben geconstateerd (door een verkeerde instelling in het Excel-programma) maar dit is door Frans, de penningmeester meteen hersteld.

Iedereen heeft het Financieel Jaarverslag ontvangen. Dit laat zien dat er vorig jaar € 381,44 meer uitgegeven is dan dat er binnen gekomen is. Dat heeft met name te maken met de kosten die in 2013 en 2014 gemaakt zijn voor de nieuwe kleding voor Sint Maarten en de cape voor de schildknaap. Er is een bedrag van € 167, 67 van de spaarrekening overgeschreven naar de lopende rekening om het tekort aan te kunnen vullen.

Het Financieel Jaarverslag wordt vastgesteld en goedgekeurd. Ook dit zal na afloop van de vergadering ondertekend worden door de voorzitter en de penningmeester.

Ondanks het feit dat we op de lopende rekening iets tekort kwamen, vond het bestuur dat de contributie ongewijzigd moest blijven, dus € 20.- per huisadres. Ineke merkt op dat als je alleen op een adres woont, je bij een activiteit altijd een vriend, vriendin of familielid mee mag nemen.


5.Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

Het ritme dat officieel gevolgd dient te worden bij een kascontrole, klopte niet helemaal meer. Yolanda had vorige jaar voor de eerste keer kascommissielid moeten zijn, maar dat is bij vergissing toen niet doorgegaan. Zij heeft nu voor het 1e jaar mee gedaan en zou dus ook de kascontrole van 2015 moeten doen. Kees was dit jaar weer voor het eerst lid (was reserve) en dus zouden Yolanda en Kees beiden de kascontrole van 2015 moeten doen. Anna Bakker was dit jaar reserve en zou nu dus aan de beurt zijn voor de controle van 2015.

Besloten wordt het volgende: Anna en Kees controleren de kas van 2015 en Yolanda wordt reserve.


6.Vaststelling Jaarverslag commissie Lief & Leed 2014, stand van zaken Buurtbeheer

(halfjaar-overleg BEO/gemeente) en BEO-Jaarverslag 2014

 Lief & Leed

Joop Acda van de commissie Lief & Leed licht het jaarverslag toe. Marieke vult aan dat ze het erg leuk vond om verwelkomd te worden door BEO na hun verhuizing naar de Sint Jansstraat.Joop vraagt aan alle leden of je haar of Carla Frederiks zou willen laten weten als er iets te melden valt op het gebied van lief & leed, zodat zij hier actie op kunnen ondernemen.Henny Reese zegt even gevreesd te hebben dat zij na de verhuizing geen lid meer konden blijven van BEO omdat ze verder weg zijn gaan wonen. Ineke laat weten dat BEO erg soepel is met de grenzen van de buurt en dat zij dus nog steeds welkom zijn. Gerda is in december met een Nieuwjaarswenskaartje met een kaarsje eraan bij 70 huisadressen in de buurt langs geweest, bij mensen die geen BEO-lid zijn. Dit heeft slechts één lid opgeleverd, maar wel naamsbekendheid en dat is ook belangrijk.

Buurtbeheer

De commissie Buurtbeheer is al een tijdje niet meer actief, omdat BEO sinds twee jaar een halfjaarlijks overleg met de gemeente heeft over onderwerpen die voorheen besproken werden door deze commissie, namelijk: alles wat de leefbaarheid van onze buurt aangaat (de verslagen hiervan staan op de website). Het komende overleg staat gepland op 27 mei 2015. Zo wordt er gesproken over:

     –    Het groenonderhoud, zoals de hortensia’s op het Vrijdom die helemaal kort gesnoeid werden i.v.m. schildluis.

    Hondenpoep, dat een ergernis blijft in de wijk. Dit onderwerp komt steeds terug. Het lijkt er wel op dat er inmiddels een bewustwording op gang komt om de hondenpoep op te ruimen van de eigen hond. Er is een idee om samen met de Pancratiusschool een hondenpoepactie te organiseren. Kinderen worden dan op een positieve manier hierbij betrokken. Er zal dan veel aandacht voor dit onderwerp komen, ook in de krant. Misschien helpt dit ook om een verandering te bewerkstelligen. Er zijn posters beschikbaar die je voor het raam kunt hangen. Ineke heeft nog een bestand van de hondenposter (de drollenverpakker van Rob Mulder) die tijdens de BEO/gemeente-hondenpoepactie in 2011 aan alle Suud-bewoners is uitgereikt. Er is ook een nieuwe poster van de gemeente, waarvan de tekst nog moet worden aangepast voor BEO. Marieke biedt aan om dat zelf te doen (met goedkeuring van de gemeente). Zij zal dan beide posters op de website plaatsen zodat iedereen die dat wil er zelf een kan uitprinten om hem voor het raam te kunnen hangen. Yolanda vraagt naar de mogelijkheid om automaten bij de Drom te plaatsen met zakjes om de hondenpoep op te kunnen ruimen. Juist voor de toeristen en watersporters zou dit goed zijn, vindt zij. Volgens Ineke is de gemeente bang voor vernielingen, maar we zullen dit onderwerp nogmaals ter sprake brengen in ons overleg op 27-5. Ingrid vindt dat het grit om de bomen op de Dijk een bende aan het worden is en vraagt BEO dit onderwerp mee te nemen in het overleg met de gemeente. De vraag is waarom er voor grit gekozen is.

    Verkeer, bijvoorbeeld over de verkeersrichting bij het Kreupeltje/Schimmelstraat, (eenrichtingsverkeer waar men zich niet aan houdt) is nog geen beslissing genomen. Het verkeerscirculatieplan waar dit onderdeel van uitmaakt, zal pas vastgesteld worden als er een beslissing is genomen over het parkeren in de binnenstad, dat op dit moment prioriteit heeft. Marga vraagt wederom aandacht voor het parkeerverbod in de Sint Janstraat, waar toch steeds weer auto’s geparkeerd staan.

     –    Vuilnisophaal is ook steeds een terugkerend onderwerp. De gemeente wil meer ondergrondse containers gaan plaatsen. Deze zijn er al bij de havens, maar zijn alleen bestemd voor de watersporters en mogen niet gebruikt worden door de buurtbewoners. Deze containers zijn namelijk niet van HVC, maar van een ander bedrijf, dat voor de exploitatiekosten wordt betaald uit de havengelden.

 BEO-Jaarverslag

Het is weer een actief jaar geweest. Zie ook het jaarverslag. Korte toelichting: we hebben vorig jaar voor het eerst een Keez-avond georganiseerd. Dit bleek een groot succes omdat hier iedereen aan mee kan doen. Ineke vraagt wie het klaverjassen mist. Eén lid mist dit inderdaad. Er wordt voorgesteld om volgende keer een combinatie te maken van Keezen en klaverjassen of om deze activiteit met andere spelletjes te combineren.

De vrijwilligersavond: de bedoeling van deze avond was -zoals bij alles wat we doen- het bevorderen van onderling contact met elkaar én het werven van vrijwilligers voor een aantal activiteiten, maar vorig jaar was de opkomst klein (17 mensen inclusief de 5 bestuursleden), misschien wel omdat deze activiteit een overlap heeft met de Jaarvergadering, waar de activiteiten en de vrijwilligers ook altijd uitgebreid aan bod komen. Daarom hebben we besloten hier geen afzonderlijke avond meer voor te organiseren. Bovendien hebben we intussen een behoorlijk aantal vrijwilligers die meehelpen met de organisatie van diverse activiteiten. Dit loopt heel goed en daar zijn we blij mee. Men biedt vaak spontaan hulp aan op het moment dat dit nodig is. Er wordt applaus gegeven voor iedereen die zijn/haar hulp het afgelopen jaar heeft aangeboden.

Frans vraagt namens het Comité 21 mei weer om vrijwilligers die de hekken willen bewaken. Je staat dan met een hesje bij de hekken om auto- en fietsverkeer tegen te houden, vertelt hij.


7.Nieuwe ideeën voor activiteiten

Ineke somt een lijstje op van oudere en nieuwe ideeën. Daarnaast wordt er nog geopperd: stoommuseum en bakkerijmuseum in Medemblik. We kunnen helaas geen excursie krijgen bij een zaadbedrijf waar veel belangstelling voor was, maar misschien wil iemand van een zaadbedrijf wel een presentatie aan ons komen geven? Bart vraagt of er een lijstje kan komen waar we met z’n allen een prioriteiten-nummering in aangeven, maar dat blijkt praktisch lastig uitvoerbaar, omdat er nu geen geprinte lijstjes voorhanden zijn. Voor een vaartocht naar vogeleiland De Kreupel met de Schuttevaer en een rondleiding door het Suud (door Kees Schilder) blijkt de meeste belangstelling te zijn. Kees oppert nog het idee om het stadhuis te bezichtigen. We kunnen Jan Baas hiernaar vragen na afloop van de lezing op 19 mei a.s. Misschien kan iemand van de vereniging Oud Enkhuizen dit doen?


8. Website

BEO heeft er een nieuwe websiteredacteur bij: Marieke Bielsma. We zijn hier erg blij mee! Marieke zorgt ervoor dat de foto’s van activiteiten op de website geplaatst worden en heeft al voor een paar leuke begeleidende teksten gezorgd.


9. Rondvraag

Corry Hansen: (via Ineke) Er is een mogelijkheid om op 15 mei in te schepen op de Schuttevaer en mee te varen voor de actie Alpe d’HuZes. De kosten hiervoor zijn € 50.- p.p. (inclusief zeilen, eten, twee consumpties en live muziek) De opbrengst gaat naar het goede doel KWF. Een flyer ligt ter inzage op de tafel.

Bart Brieffies: waarom kunnen alleenstaanden geen € 10,- contributie betalen i.p.v. € 20,- Ineke antwoordt dat het bedrag van € 20,- per huisadres (dus niet per persoon) 8 jaar geleden tijdens de Algemene Ledenvergadering met algemene stemmen door de leden is bepaald. Dit is niet zo maar aan te passen, alleen via een nieuwe stemming tijdens een Jaarvergadering. Het idee om per persoon te betalen wordt ook niet door iedereen gedragen. Besloten wordt om dit punt in het bestuur nog eens te bespreken.

 

Ineke dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit om 22.00 uur de vergadering.