22 april 2010 marijnberends

Notulen jaarvergadering 22 april 2010

Notulen van de BEO Jaarvergadering, gehouden op donderdag 22 april 2010 in het gebouw Cayen, Peperstraat Enkhuizen (deze notulen zullen worden vastgesteld tijdens de Jaarvergadering in 2011).

Aanwezig: 19 personen. afwezig met afbericht: penningmeester Nettie Wilkens

 1. Opening

Voorzitter Ineke Stolk opent de vergadering om 20.05 uur.

Zij memoreert dat BEO al weer voor het derde jaar bezig is en vanaf het eerste jaar van zijn bestaan groeide van 37 adressen en 64 leden, tot ondertussen 76 adressen met 130 leden.

 

 1. Mededelingen van het bestuur
 • De koffie en thee is voortaan bij alle bijeenkomsten gratis.
 • Takenformulieren liggen op tafel, men kan hierop inschrijven voor allerlei vrijwillige taken bij BEO.
 • Eind oktober ’09 heeft Joke Vis zich teruggetrokken uit de Activiteitencommissie en de commissie Lief en Leed. Henny Reese heeft haar taken in het bestuur en de coördinatie van de Activiteitencommissie in november ’09 beëindigd. Hierna heeft het bestuur besloten de organisatie van de activiteiten zelf te gaan doen in de toekomst, met behulp van leden die hand- en spandiensten willen verlenen. De Activiteitencommissie bestaat dus niet meer. Joke Vis is vanavond verhinderd te komen, Henny Reese is nu op vakantie. De bloemen die het bestuur vanavond aan hen had willen geven als dank voor hun inzet voor BEO zullen op een later moment bij hen thuis bezorgd worden.
 • BEO krijgt een nieuwe website. De oude website is zeer beperkt en statisch, erg moeilijk te updaten en heeft daardoor geen toegevoegde waarde voor BEO. Via de digitale vacaturebank met maatschappelijke stages voor scholieren in West-Friesland heeft 5 VWO scholier Robin Braakman zich bij ons gemeld om voor BEO een nieuwe website te maken, o.l.v. Wim Stolk. Robin geeft een presentatie van de stand van zaken en de mogelijkheden van de website via beamer en projectiescherm van Cayen. De nieuwe website gaat er heel anders uitzien dan de oude. Kleuren en voorpagina zijn veranderd en er is ook ruimte voor een nieuwsarchief en foto’s. Er komt een forumpagina waarop leden met elkaar kunnen communiceren via vraag en antwoord. De redactie voor de nieuwe website bestaat tot nu toe uit Tonko Bruggink, Gerda Vroom en Ineke Stolk, maar er kunnen nog redactieleden bij. Ypie de Boer meldt zich aan als nieuw redactielid. Als de structuur van de website klaar is gaat Robin de redactie wegwijs maken in de manier waarop de website gevuld moet gaan worden: met tekst, foto’s enz. De voorzitter bedankt Robin voor het vele werk dat hij tot nu toe heeft verricht.

 

 1. Vaststelling notulen 14 april 2009

De notulen van de vorige jaarvergadering 14 april 2009 worden vastgesteld.

 

 1. Vaststelling financieel jaarverslag 2009 na bevindingen kascontrolecommissie (Niels Brouwer en Kees Schilder; reservelid: Frans Wesseling)

De kascontrolecommissie heeft de kas gecontroleerd en de kas in orde bevonden.

Hierna wordt het financieel jaarverslag vastgesteld.

 

 1. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

Kees Schilder en Frans Wesseling gaan samen de nieuwe kascontrolecommissie vormen. Niels Brouwer treedt af na een dankwoordje van de voorzitter voor zijn bijdrage aan deze commissie, de afgelopen twee jaar. Nieuw reservelid wordt Carla Frederiks.

 

 1. Vaststelling BEO jaarverslagen 2009

Het secretarieel verslag met activiteiten 2009, het Jaarverslag van de commissie Lief en Leed en het Jaarverslag van de commissie Buurtbeheer worden goedgekeurd en vastgesteld.

Vraag van een lid: waarom is een item als ‘hondenpoep’ vanuit BEO rechtstreeks naar de krant gebracht en niet eerst met leden besproken? Antwoord: twee BEO leden hebben zich de afgelopen tijd intensief met dit onderwerp bezig gehouden en hebben het bestuur van BEO hierover benaderd. Omdat de tijd drong i.v.m. een lange vakantie van deze leden, is het bestuur er (in overleg met de commissie Buurtbeheer) snel op ingesprongen door het onderwerp samen met de twee BEO leden aan te kaarten bij het ‘Krantcafé’ van het NHD in Grand Café Van Bleiswijk. En zo is het in de krant gekomen. Informatie naar alle BEO leden over dit soort (en andere) acties wordt makkelijker als de nieuwe website klaar is. Het is de bedoeling dat al het BEO nieuws daarop verschijnt, zodat iedereen gelijk op de hoogte kan zijn. De commissie Buurtbeheer heeft het onderwerp ook al een tijdje op de agenda staan en gaat waarschijnlijk dit jaar nog een hondenpoepcampagne organiseren.

 

 1. Bestuursverkiezingen
 1. Secretaris, aftredend: Corry Hansen; kandidaat: Ineke Sterk.

Corry Hansen legt haar functie als secretaris neer wegens drukke werkzaamheden. Zij wordt door de voorzitter van harte bedankt voor haar werk bij BEO en ze ontvangt een bos bloemen. Kandidaat secretaris Ineke Sterk wordt hierna unaniem gekozen als nieuwe secretaris.

 1. Penningmeester, kandidaat: Nettie Wilkens.

Nelly Schadenberg heeft dit afgelopen jaar, na haar aftreden op 14 april 2009, tot 1 januari 2010 nog de honneurs waargenomen. Zij ontvangt een bloemetje als dank voor haar werk. Nettie Wilkens heeft vanaf januari haar taak overgenomen en wordt tijdens deze vergadering officieel als penningmeester gekozen.

 1. Algemeen bestuursleden, 2 vacatures.

De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of iemand algemeen bestuurslid wil worden om het bestuur te versterken i.v.m. de organisatie van de activiteiten vanuit het bestuur. Er zijn geen gegadigden in de zaal…

 

 

 1. Nieuws uit de commissies

Buurtbeheer (BB)

Tonko Bruggink vertelt dat de commissie BB zich bezighoudt met het verbeteren van de leefbaarheid, dus ook van de (verkeers)veiligheid van de buurt.

 • Verkeer: In 2005 heeft de gemeente het Verkeerscirculatieplan vastgesteld, dat in fasen ingevoerd wordt. Als onderdeel daarvan is 3 jaar geleden de Zuiderkerkstraat afgesloten. Sindsdien is er in het Kreupeltje veel verkeersoverlast van auto’s, vrachtauto’s en klusbussen met of zonder aanhanger, die (vaak hard) heen en weer rijden zonder zich iets aan te trekken van het inrijverbod vanaf de Drie Groene Eikels. Met als gevolg: schade aan omliggende huizen en gevaarlijke verkeerssituaties, vooral voor voetgangers (ook schoolgaande kinderen!) en fietsers. Er zijn in de afgelopen 3 jaar al een tiental aanrijdingen geweest (met gelukkig alleen blikschade tot nu toe) en vele ‘bijna ongelukken’. Vanwege de verkeersonveilige situatie heeft de commissie BB dit onderwerp al ruim twee jaar geleden opgepakt en aangekaart bij de gemeente. Zowel de commissie als het bestuur van BEO zien de reeds in 2005 door de gemeente voorgenomen afsluiting van het Kreupeltje als de meest geschikte oplossing. Het smalle straatje is niet geschikt voor zoveel verkeer, zo blijkt. Volgens het Verkeerscirculatieplan zullen in de volgende fase, dus als de herinrichting van de Vissersdijk klaar is, Kreupeltje en Schimmelstraat afgesloten worden. In de afgelopen twee jaar heeft de commissie BB in een aantal vergaderverslagen (zie BEO website) en tijdens ledenvergaderingen verslag gedaan van haar bezigheden en geen tegengeluiden op dit punt gehoord. Die waren er ook niet op 25 juni vorig jaar, toen het onderwerp nog aan de orde kwam tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeente over de herinrichting van de Vissersdijk enz. in het kader van het Verkeerscirculatieplan. Corry Hansen was erbij voor BEO. Pas sinds vorig jaar december, na aankondiging van de afsluiting op de gemeentepagina van ‘de Drom’, is er bezwaar gekomen van buurtgenoten die vooral protesteren tegen het feit dat ze dan een stukje met de auto zullen moeten omrijden. Nu blijkt dus dat de meningen in de buurt verdeeld zijn. Eén ding is hoe dan ook zeker: de gemeenteraad gaat over dit onderwerp. Daar worden de besluiten genomen en alleen daar kan het beleid worden gewijzigd. De commissie BB en het bestuur hebben, in overeenstemming met de doelstellingen van BEO, steeds gekozen voor de veiligheid van buurtbewoners en hun huizen en dat daardoor concessies moeten worden gedaan aan het gemak van de kortste weg door de buurt is daarbij onvermijdelijk.
 • Buurtschouw: Eind 2008 is er een buurtschouw geweest met de gemeente en zijn er punten ter verbetering van de buurt aangewezen. Naar aanleiding daarvan zijn, in samenwerking met de buurt, eind april vorig jaar hortensia’s geplant op het Vrijdom. Wat betreft speelgelegenheid voor kinderen: Het speelplein van VH is onofficieel geopend voor de buurtkinderen. Men wil het bordje ‘verboden toegang’ niet weghalen om de mogelijkheid te behouden overlast van hanggroepen na zonsondergang aan te pakken.
 • Hondenpoep is nog een ‘item’. De commissie BB is van plan om daar later dit jaar, in samenwerking met de gemeente, aandacht aan te besteden in de vorm van een hondenpoepcampagne.

 

Lief en Leed (L&L)

Carla Frederiks vertelt dat nieuwe buurtbewoners een welkomstbezoekje en een bloemetje van BEO krijgen. Ook bij jubilea en kraamvisites is de commissie L&L actief en als er iemand door ziekte of door andere oorzaken geveld is, besteedt de commissie daar aandacht aan, ook al is er al vaak hulp van familie en buren. Belangrijk is dat de commissie (via Carla: tel.nr. 317126 of e-mail cfrederiks@quicknet.nl ) even op de hoogte wordt gebracht.

 

 1. Activiteitenkalender 2010

Gerda Vroom en Karin Laan vertellen iets over de activiteiten van de komende tijd.

21 mei: Spektakel in ‘t Suud: ‘Enkhuizen kiest voor de Prins’. We hebben een kledingwerkgroep (Gerda Vroom, Karin Laan, Marie Hennik, Gonnie Jorritsma en Ineke Stolk), die o.l.v. Yvonne Haakman (van Stoffenhuis Rienderhoff) historische kleding maakt voor het ‘Comité 21 mei’, die dit evenement organiseert. De voorzitter vraagt nog vrijwilligers die als figurant in die kledij willen lopen en die, na de ‘bestorming van het stadhuis’ daar willen helpen oranjebitter in te schenken.

26 juni: Bierproeverij, georganiseerd door amateur bierbrouwerij ‘De Natte Cel’, die uitleg geeft over het bier dat ze zelf gebrouwen hebben. Je kunt 5 soorten van hun bier proeven. Daarna: Midzomernachtfeest met toneel en muziek op het speelplein.

21 augustus: Onze jaarlijkse buurtbarbecue.

1 september: Concert van het KSM (Koninklijk Stedelijk Muziekcorps) op het speelplein. Vrij entree voor iedereen, gratis koffie/thee.

11 september: RABO sponsorfietstocht : als we 10 deelnemers bij elkaar hebben fietsen we weer € 250,00 voor BEO bij elkaar.

1 november: Klaverjasdrive in de pub van restaurant ‘Markerwaard’ met vooraf een opfriscursus om alvast te oefenen.

11 november: Sint Maartenoptocht voor de kinderen van Enkhuizen.

Meer informatie over elke activiteit volgt in de uitnodigingen.

 

Tot besluit van dit agendapunt bedankt voorzitter alle mensen die zich op welke manier dan ook regelmatig inzetten voor BEO, waarvoor hartelijk applaus van de aanwezigen.

 

 1. Rondvraag:
 • Joop Acda bedankt voor de bloemen die ze kreeg na haar operatie.
 • Carla Frederiks vertelt dat de gemeente de klok voor de ABN-AMRO bank op het Venedie gaat restaureren. Ook vertelt ze dat, toen er olie op straat lag bij de Meidenmarkt, de gemeente na een telefoontje vrij snel de boel heeft opgeruimd. Sinds het nieuwe parkeerbeleid zijn er te weinig plaatsen voor vergunninghouders. Ook staan er nu grote klusbussen geparkeerd vlak voor de huizen, omdat er vergunninghouderplaatsen verdwenen zijn op het plein. Carla heeft een (BEO) conceptbrief gemaakt voor de gemeente met het verzoek om meer parkeerplaatsen te reserveren voor de vergunninghouders. Voorzitter stelt voor de brief als voorbeeldbrief naar de leden te zenden met de vraag of zoveel mogelijk leden deze brief individueel naar de gemeenteraad en het College van B&W willen sturen. Hoe meer hoe beter.
 • Er gaan stemmen op van leden die toch 1 x per kwartaal een borrelavond willen in de Markerwaard. Het bestuur gaat het overwegen.

 

 1. Sluiting:

Om 22.10 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst. Daarna is er live muziek van gitarist/zanger Sjef Roest.

 

 

Corry Hansen en Ineke Stolk.