27 november 2007 marijnberends

Jaarverslag 2007

BEO jaarverslag 2007 

 

Buurtvereniging Boschplein en Omgeving (BEO)

In april van het jaar 2007 hebben wij, als bewoners rondom het Boschplein de handen in elkaar geslagen om te voorkomen dat de gemeente Enkhuizen haar plannen m.b.t. de bouw van een groot appartementencomplex op het Boschplein door zou zetten. Dat is gelukt. Op de buurtbijeenkomst van 12 april 2007 stemmen alle aanwezige buurtbewoners in met het plan een buurtvereniging op te richten. Om de saamhorigheid te versterken en om onze gezamenlijke belangen beter te kunnen behartigen in het kader van eventuele toekomstige gemeentelijke plannen voor ‘herontwikkeling van het Boschplein’.

Op 10 mei 2007 is de oprichting van Buurtvereniging Boschplein en Omgeving (BEO) een feit.

Zo’n 35 gezinnen/huisadressen schrijven zich in als lid; eind 2007 zijn het er 37 (in personen: 64 volwassen leden).

 

Activiteiten

In 2007 hebben we een paar gezellige en druk bezochte bijeenkomsten:

op 19 augustus een barbecue op het Boschplein, op 27 november een stamppotbuffet en de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) in Cayen, het jongerencentrum in de Peperstraat.

 

Bestuur

Vanaf 10 mei tot 27 november 2007 is er een voorlopig bestuur, bestaande uit: Joke Vis (voorzitter), Ineke Stolk (secretaris en penningmeester) en Carla Frederiks (algemeen bestuurslid). Na de organisatie van de buurtbarbecue van 19 augustus zijn er vier bestuursvergaderingen in dit jaar:

  • Op 10 september wordt gesproken over de zoektocht naar een buurthuisruimte voor BEO, waar binnenactiviteiten gehouden kunnen worden. Frans ten Veen, opbouwwerker van Stichting Welzijn Enkhuizen (WWE) is voor dit agendapunt aanwezig en zegt toe dat hij gaat kijken of er mogelijkheden zijn in Cayen. Andere agendapunten: o.a. de financiën en de agenda van de ALV.
  • Op 9 oktober weten we dat Frans ten Veen een klein subsidiebudget heeft voor eventuele activiteiten en dat in Cayen nog dinsdagavonden beschikbaar zijn. We kijken of we er eind november terecht kunnen voor de ALV en bespreken de plannen daarvoor. We denken aan een stamppotbuffet voor de liefhebbers, voorafgaand aan de ALV, er moet een huishoudelijk reglement komen, er moet een compleet bestuur gekozen worden, er moet een jaarcontributie vastgesteld worden en we willen eens in de twee maanden een activiteit organiseren in Cayen.
  • Op 7 november gaan we met Frans de zaal in Cayen bekijken. De voorbereidingen voor het stamppotbuffet en de ALV vorderen gestaag. We zijn op zoek naar bestuurskandidaten. Henny Reese heeft zich aangemeld. Nu nog een penningmeester (Nelly Schadenberg?). Mogelijk nog meer kandidaten via een oproep aan alle leden in de uitnodigingsbrief voor 27 november en: ideeën voor activiteiten. We bespreken verder o.a. hoe de commissies/werkgroepen gevormd moeten worden en het concept huishoudelijk reglement komt aan de orde.
  • Op 18 december is voor het eerst een voltallig bestuur aanwezig, gekozen op de ALV van 27 november: Joke Vis (voorzitter), Ineke Stolk (secretaris), Nelly Schadenberg (penningmeester), Carla Frederiks en Henny Reese (algemeen bestuurslid). Agendapunten: het gesprek met de gemeente en WWE op 12 december, een eigen ruimte voor BEO, de organisatie van de (op 27 november samengestelde) commissies, de formulieren voor de Kamer van Koophandel (om de bestuurswijzigingen vast te leggen), de begrenzing van de ‘Boschpleinbuurt’ en de planning van de nieuwjaarsreceptie in Cayen op 15 januari.

 

Op 5 november zijn Joke, Carla en Ineke (nog steeds als voorlopig bestuur) te gast bij het bestuur van ‘Plan Zuid’ om te praten over (hoofd)zaken waar je als buurtvereniging mee te maken hebt. Om wijzer worden van een ervaren collega.

 

Commissies

Op de Algemene Ledenvergadering van 27 november 2007 zijn vier commissies (werkgroepen) gevormd om activiteiten op verschillend gebied te coördineren en uit te voeren. De commissie:

  1. Buurtbeheer gaat zich bezighouden met verkeersveiligheid en woonomgeving, zoals: verkeersstromen, groenvoorziening, kinderspeelplaatsen, verlichting enz.
  2. Lief en leed besteedt aandacht       aan buurtgenoten, die ziek of minder valide zijn. En in geval van bijzondere gebeurtenissen, zoals trouwerijen, geboorten enz. zorgt deze commissie voor een aardigheidje.
  3. Herinrichting Boschplein bedenkt plannen voor het Boschplein, zoals wij het als buurt graag zouden willen zien.
  4. Activiteiten organiseert gezellige avonden ‘binnen’ en grotere evenementen ‘buiten’, zoals een buurtbarbecue, rommelmarkt, theater- en of muziekevenementen, bijvoorbeeld een ‘Boschpopfestival’.

 

De buurt ‘Boschplein en omgeving’

Het bestuur besluit op de vergadering van 18 december om (voorlopige) buitengrenzen te hanteren, waarvan het Boschplein het middelpunt is: Venedie, Dijk (van Wilhelminabrug t/m Spui), Zuider Havendijk, Nieuwstraat, Zuiderkerkstraat + Zuiderkerksteeg, Torenstraat.

Genoemde buitengrenzen vallen onder ‘de buurt’ én alle straten en steegjes die zich tussen deze buitengrenzen en de Westerstraat bevinden.

De leden worden op de hoogte gesteld van dit plan.

Gesprek met de gemeente en WWE

Op 12 december hebben Joke en Ineke een gesprek met dhr. A. Schaake (beleidsmedewerker bij de afdeling ‘Samenleving’ van de gemeente Enkhuizen) en Frans ten Veen over de noodzaak een eigen plek voor BEO te verkrijgen. Cayen is slechts een tijdelijke oplossing; alleen de dinsdagavond is (voorlopig nog) beschikbaar. Zodra deze avond voor jongerenactiviteiten nodig is moet BEO wijken.

Dhr. Schaake spreekt af te onderzoeken of er wellicht een ruimte beschikbaar is in de oude Boschschool en gaat kijken of de gemeente de huur voor Cayen voor ons kan subsidiëren.

Daarnaast zullen wij als buurtvereniging uitgenodigd worden om vanaf januari mee te doen aan de Stuurgroep Wijkbeheer Enkhuizen (bestaande uit wijkraden, gemeente, woningcorporatie, welzijnsorganisaties, politie enz.). Zie ook: BEO Nieuwsbrief van januari 2008.

 

Het jaar 2007 was een druk en enerverend jaar. Maar we hebben een levensvatbare buurtvereniging waarmee we een fijne buurt kunnen opbouwen…

Op naar 2008!

 

Verslag: Ineke Stolk-Beertsen.