22 april 2008 marijnberends

Jaarverslag 2008


B E O buurtvereniging Boschplein en Omgeving

Enkhuizen                                                                opgericht 10 mei 2007

 

 BEO jaarverslag 2008

 

Commissies, ledenvergaderingen en bestuur

Onze jonge buurtvereniging ontwikkelt zich gestaag en begint steeds meer vorm te krijgen op alle onderdelen. Commissies en bestuur hebben veel werk verzet. We hadden dit jaar vele gezellige en interessante activiteiten waar veel belangstelling voor was, aandacht voor lief en leed, Boschpleinplannen en concrete vorderingen in onze contacten naar de gemeente toe voor wat betreft onze buurt. De commissie Herinrichting Boschplein heeft haar taak afgerond (zie notulen ALV 20 november, punt 6 en het eindverslag).

Er zijn twee Algemene Ledenvergaderingen (ALV) geweest: de Jaarvergadering van 22 april en de ALV van 20 november. Tijdens de ALV van 20 november is de samenstelling van het bestuur gewijzigd: Joke Vis en Carla Frederiks zijn afgetreden, Corry Hansen, Karin Laan en Gerda Vroom zijn als nieuw lid gekozen. De taakverdeling is nu als volgt: Ineke Stolk voorzitter, Corry Hansen secretaris, Nelly Schadenberg penningmeester, Henny Reese, Karin Laan en Gerda Vroom zijn algemeen bestuurslid.

 

Ledenwerving en de buurtgrenzen

In december heeft Henny Reese een flyer-actie georganiseerd, waarbij de grenzen van ‘de buurt’ zijn uitgebreid t/m de Oosterhaven. Het komt erop neer dat het hele ‘Suud’ een flyer over de ‘ins en outs’ van BEO (inclusief een aanmeldingsformuliertje en een uitnodiging voor de Nieuwjaarsborrel) in de brievenbus heeft gekregen. Op dat moment hadden we nog 75 leden, verspreid over 45 adressen.

 

Contacten met de gemeente:

Tijdens de ‘bewonersavond Wijkgericht Werken’ op 27 oktober 2008 (in het Wapen van Enkhuizen) maakte wethouder Klaas Kok bekend dat de gemeente streeft naar een goede samenwerking met de burgers.

Het zal echter even tijd en geduld kosten voordat er een klimaat ontstaat waarin de kloof tussen burgers en medewerkers van de gemeente gedicht kan worden. Toch hebben we daar een positief gevoel over, gezien de ervaringen dit jaar, waarin BEO goede contacten heeft opgebouwd met mensen van het gemeentehuis.

 

Buurtschouw

Op 18 december 2008 hebben we samen met wethouder Kok en een aantal ambtenaren een wandeling door de hele buurt (’t Suud dus) gemaakt, waarbij diverse punten ter verbetering zijn aangekaart. De commissie Buurtbeheer heeft deze Buurtschouw grondig voorbereid (kijk op de website onder het kopje ‘Nieuws’ naar wat we de gemeente lieten zien). In januari 2009 volgt een bespreking tussen de gemeente en BEO over een ‘plan van aanpak’.

 

Welzijnswerk Enkhuizen (WWE)

Met opbouwwerker Frans ten Veen van WWE hebben we een uitstekende relatie opgebouwd. We overleggen regelmatig met elkaar en doen af en toe een beroep op het subsidiepotje van WWE, voor onze activiteiten.

 

Website en ‘huisstijl’ (en… nog geen BEO Buurtkrantje)

Verder heeft Wim Stolk een website: www.beo-enkhuizen.com en een ‘huisstijl’ ontworpen: het briefhoofd van het postpapier is gebaseerd op de lay-out van de website. De website is ondergebracht bij Google Apps, omdat het domeinbeheer daarvan weinig kosten met zich meebrengt (€ 6,90 per jaar). Mocht BEO in de toekomst behoefte hebben aan een uitgebreidere website dan zullen we onderzoeken welke mogelijkheden er op dat moment zijn.

Onze wens om één of twee keer per jaar een BEO Buurtkrantje (met BEO wetenswaardigheden, foto’s, interviewtjes met buurtgenoten enz.) te maken is helaas nog niet in vervulling gegaan. Wim wil de lay-out wel verzorgen, maar de ‘input’ moet komen van een goede redacteur (als je daar wat voor voelt, mail dan naar beo.enkhuizen@gmail.nl of bel even naar het secretariaat!).

 

Tot slot

BEO heeft dit jaar een ‘eigen’ plek gekregen. Sinds oktober van dit jaar maken we gebruik van de BSO (Buitenschoolse Opvang) ruimte op de eerste verdieping van Villa Harlekijn. Dat is prettig, want nu kunnen we in principe elke dag na sluitingstijd terecht, dus ook in het weekend. Daarnaast blijft Cayen natuurlijk nog steeds een leuke locatie om, bijvoorbeeld, gezellig samen te eten (maar dat kan dan alleen op een dinsdagavond).

 

Op naar 2009!

 

Verslag: Ineke Stolk-Beertsen.