2 april 2013 marijnberends

Jaarverslag 2012 commissie Buurtbeheer

De commissie Buurtbeheer is dit jaar 1 keer bij elkaar geweest op 23 april. Ook Jan Scholten van de gemeente (wijkcoördinator, medewerker begraafplaats) was hierbij aanwezig om informatie te geven over de door ons aan de orde gestelde punten. Hieronder een korte beschrijving van de belangrijkste ervan:

  • De bomen aan de Zuider Havendijk. Soort: Carpinus betulus ‘Quercifolia’. De conditie van de bomen is matig tot slecht door beschoeiingswerkzaamheden uit het verleden. Bij een eerstvolgende renovatie/herinrichting zal gekeken worden of de bomen ook vervangen kunnen worden.
  • Straatverlichting: Het is de bedoeling dat alle lichtmasten binnen de zogenaamde eerste ring zullen worden vervangen door het nostalgische type. Onder de eerste ring wordt verstaan het gedeelte van de binnenstad dat tussen de Vissersdijk, Spaansleger, Paulus Potterstraat, Prinsenstraat, Waaigat, Snouckstraat en Parklaan valt. ‘t Suud valt in de eerste ring dus daar komen op termijn ook de lantaarnpalen van het nostalgische type. Buiten de eerste ring is voor een ander type lichtmast gekozen.
  • De kade van de Zuider Havendijk: deze  ziet er onder de waterlijn slecht uit. Dit blijkt alleen te gelden voor de buitenkant van de kademuur. Het onderwerp heeft de aandacht van de gemeente.
  • Verkeerssituatie rond J.C. Schimmelstraat en ’t Kreupeltje: omdat actualisatie van het Verkeerscirculatieplan pas plaats zal vinden na vaststelling van een definitief parkeerbeleid (zie ook punt 8.1.a. van de notulen van de Jaarvergadering van 17 april 2012) zijn er verder geen ontwikkelingen.

Verder hebben we nog gesproken over de BOA’s in  het kader van de hondenpoepoverlast. Wij stelden dat het zou goed zijn als deze ambtenaren regelmatig een (liefst positief) praatje met hondenbezitters zouden maken om ze bewust te maken van de opruimplicht. Jan Scholten vertelde dat de handhaving voor de binnenstad in 2012 weer opnieuw zal worden bekeken. Dan zal ook de strategie worden bepaald en zullen ook andere zaken aan de orde komen.

Ook een mogelijke verplaatsing van de aanplakzuil op het Boschplein kwam ter sprake. Dit bleek nog niet met de afdeling te zijn besproken, dus is er nog geen vervangende locatie.


Vervolg Commissie Buurtbeheer

We hebben afgesproken verder alleen nog bij elkaar te komen als er belangrijke onderwerpen aan de orde zijn.


Maart 2013


Ineke Stolk-Beertsen.