20 november 2008 marijnberends

Notulen Ledenvergadering 20 november 2008

Ledenvergadering van de Buurtvereniging BEO

gehouden in de nieuwe ruimte voor onze vereniging, Villa Harlekijn

 

Notulen van de vergadering van 20 november 2008

 

  1. Opening. De voorzitter Joke Vis opent om 20.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom in onze nieuwe locatie, er zijn 25 personen aanwezig. Ze deelt mee dat de BEO groeiende is en er weer nieuwe leden zich aangemeld hebben. Er zijn een aantal nieuwe leden vanavond aanwezig. De presentielijst wordt door de aanwezigen getekend.
  2. De notulen van de vorige ledenvergadering worden vastgesteld en ondertekend door de aanwezige bestuursleden.
  3.  Het aftreden van voorzitter Joke Vis en Carla Frederiks was eerder aangekondigd. De aftredende bestuursleden werden de werkzaamheden te veel, maar Carla blijft actief in de commissie Lief en Leed en Joke in de Activiteitencommissie en de commissie Lief en Leed. Er zijn met succes 3 nieuwe leden benaderd voor het bestuur. Ineke Stolk neemt met bloemetje en een boekenbon afscheid van de dames en bedankt hun beiden voor hun bestuurswerk.
  4. Hierna neemt Ineke de taak van voorzitter over van Joke Vis en gaat over naar de verkiezing van de nieuwe bestuursleden. Gerda Vroom en Karin Laan hebben zich allebei als algemeen bestuurslid beschikbaar gesteld, (zij waren al actief in de activiteitencommissie) en Corry Hansen als nieuwe secretaris. In principe moet er schriftelijk gestemd worden, maar omdat er geen andere leden zich hebben aangemeld als kandidaat voor het bestuur, wordt er staande de vergadering mondeling gestemd en gekozen voor de nieuwe bestuursleden. Hierna notuleert de nieuwe secretaris de vergadering.
  5. De voorzitter gaat verder met het Parkeerbeleidsplan van het gemeentebestuur. Het bureau XTNT heeft de gemeente advies uitgebracht, om te kiezen voor variant 7 met het voorzichtig invoeren van betaald parkeren en in de toekomst 2 parkeergarages. De middenstand in Enkhuizen is zwaar tegen en voorziet dat de winkelleegstand nog verder zal toenemen. Onderzoeken hiernaar zijn niet eensluidend en de klankbordgroep die advies uitbracht koos voor variant 4. De commissie buurtbeheer heeft een concept verklaring op papier gezet om, als BEO, ook te kiezen voor variant 4, dit is een blauwe zone voor de gehele binnenstad met blauwe parkeerkaart en voor de bewoners een vergunningenstelsel met een betere naleving en een goede bezoekersregeling. Voor de parkeerdruk kiest men voor 2 auto’s per adres. De voorzitter vraagt of de leden akkoord willen gaan met de verklaring, zodat we deze als inspraakreactie naar de gemeente kunnen sturen. Na voorlezing van de verklaring door de voorzitter, volgt discussie. Opmerking: betaald parkeren is niet bevorderlijk voor impulsaankopen. Een lid van de klankbordgroep gaf ten antwoord dat dit besproken is, maar de gemeente hierover een andere mening had. Ondernemers zelf zouden ook teveel parkeerplaatsen in beslag nemen. Het voorstel is dat de tijdslimiet in de meeste gevallen 2 uur zal zijn en dicht bij de winkels een 1 uurlimiet. Opmerking: er zijn te weinig parkeerplaatsen voor mindervaliden in het centrum. De voorzitter zal dit opnemen in de brief. Vraag: De bewoners betalen voor dit vergunningenstelsel, de bezoeker niet. De voorzitter antwoordt: Voor een parkeerplek in de buurt zullen de meeste mensen wel iets over hebben. Opmerking: Bewoners van het Zuiderkerkplein zullen ivm. aanwezigheid van winkels verder moeten lopen. Antwoord: Niet alleen bewoners van het Zuiderkerkplein moeten verder lopen en dan niet vanwege de aanwezigheid van winkels. Elke plek (in variant 4) in de binnenstad kan bezet zijn. Door een andere vergunninghouder of een bezoeker met blauwe kaart. Als de plek dichtbij huis bezet is, moet de auto verder weggezet. Na discussie wordt gestemd. De aanwezigen stemmen voor akkoord tot verzending van de gezamenlijke brief, namens BEO naar de gemeente. Iedereen kan ook persoonlijk zijn mening geven naar de gemeente toe, tot 17 december a.s.
  6.  Na de pauze is er nieuws van de commissie herinrichting Boschplein, met tekeningen, gemaakt door Sander de Wit. Hans Feenstra legt uit welk plan de commissie heeft bedacht. Allereerst moet het Zuiderkerkplein heringericht worden, zodat er ruimte komt voor bevoorradingauto’s om te keren, tegelijkertijd komt er een inrijverbod voor vrachtwagens naar de Meidenmarkt toe. Wenselijk is eenrichtingsverkeer om het Boschplein, om de verkeersdrukte te reguleren. Er kan op het plein zelf ook gecirculeerd worden. Het speelplein van villa Harlekijn krijgt een update en moet, na sluitingstijd, ook toegankelijk moeten worden voor buurtkinderen. Er komt meer groen rond het plein, met struiken. Door het schuiven met parkeerplaatsen kunnen er meer auto’s geparkeerd. Dit alles in het geval dat het schoolgebouw blijft staan. Als dat zou moeten verdwijnen, kiest de BEO voor een open plantsoen met mooie speelplekken, bankjes en een muziektent, de situatie op de tweede tekening. Wanneer er wel bebouwing zou moeten komen moet dat aangepast aan de omgeving, in overleg met de bewoners. De commissie buurtbeheer zal het voorstel van de tweede tekening nu niet aan de gemeente voorleggen, maar wachten tot het moment dat de gemeente weer terugkomt op dit onderwerp. De commissie herinrichting Boschplein heeft haar taak afgerond, de commissie buurtbeheer neemt het voorstel van de eerste tekening over en zal de brief met voorstel aan de gemeente sturen. Er liggen ook plannen voor een stadsvisie, om te komen tot een duidelijk beleid als gemeente, de commissie buurtbeheer gaat daar mee verder.

De lief en leedcommisie heeft verschillende malen een bezoekje afgelegd en bij nieuwe bewoners een bloemetje gebracht. Carla Frederiks roept de leden op om zo veel mogelijk nieuws door te geven van de leden i.v.m. jubilea of ziekte, zodat men daarop kan inspelen. De activiteitencommisie vertelt over de activiteiten die dit jaar gehouden zijn, er zijn een paar niet doorgegaan door verschillende redenen. Dit jaar nog niet gelukt, maar voor volgend jaar in voorbereiding: St.Maartenoptocht voor de kinderen door de stad, met muziek. Er wordt medewerking gevraagd van de leden voor deze activiteit.

16 dec. a.s. Is er nog een workshop kerstuk maken en 15 jan. a.s. de Nieuwjaars- receptie. Er komt een avond over vandalisme en een muziekavond.

In april de volgende jaarvergadering. Voorstel: een avond voor nieuwe leden.

Nelly Schadenberg heeft een idee de Markerwaard om een zaaltje te vragen en dan inloopborrelavonden te organiseren voor de buurt, Franz Hugens wil dan wel regelen dat zijn band komt spelen. Joke Vis vertelt nog over de burenopstapdag naar andere buurtverenigingen, het was zeer geslaagd

7. Voorzitter bedankt de commissies voor hun bijdrage en vertelt dat Henny Reese, een idee heeft voor een ledenwerving. Dit zal een A-4 in kleur worden met onze doelstellingen en activiteiten en een invulstrookje waarop men zich als lid kan aanmelden. Dit moet huis aan huis bezorgd worden in de uitbreiding van het gebied van BEO. Voorstel: ook het tijdstip vermelden waarop het strookje opgehaald wordt. Daar hebben we mensen bij nodig: Marga, Ineke Grunberg, Dina, Marjo, Anneke, Joke en Corry geven zich hiervoor op.

 8. Rondvraag: Carla vroeg zich af of aan de overkant van de Aldi, weer groen kan terugkomen, en de prullenbak is ook weg. Opmerking; Er zijn in het algemeen te weinig prullenbakken in de binnenstad. Dit is misschien een taak voor de commissie buurtbeheer.

9. Om 10.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

 

Corry Hansen