18 maart 2012 marijnberends

Notulen Jaarvergadering 2011

Notulen  

Datum      : gehouden op dinsdag 19 april 2011

Plaats       : in Cayen, Peperstraat, Enkhuizen.

Bestuur    : Ineke Stolk, voorzitter

                 Frans Wesseling, aspirant-penningmeester

                 Karin Laan, bestuurslid

                 Gerda Vroom, bestuurslid

                 Ineke Sterk, secretaris

_______________________________________________________________________________

 

1.Opening

Voorzitter Ineke Stolk/Beertsen opent de vergadering om 20.05 uur.

Zij memoreert dat BEO al weer voor het vierde jaar bezig is en vanaf het eerste jaar van haar bestaan groeide van 37 adressen (= 64 leden) naar 75 adressen (= 127 leden) nu.

 

2.Mededelingen van het bestuur

          De koffie en thee is – zoals bij alle BEO-bijeenkomsten – gratis.

          Takenformulieren liggen op tafel, men kan hierop inschrijven voor allerlei vrijwillige taken bij BEO.

          Nettie Wilkens heeft haar functie als penningmeester neergelegd. Frans Wesseling is aspirant penningmeester.

 

3.Vaststelling notulen Jaarvergadering 22 april 2010

De notulen van de vorige jaarvergadering worden vastgesteld en ondertekend.

 

4.Vaststelling financieel jaarverslag 2010 na bevindingen kascontrolecommissie (Kees Schilder en Frans Wesseling )

De kascontrolecommissie heeft de kas gecontroleerd en de kas in orde bevonden.

Hierna wordt het financieel jaarverslag vastgesteld en ondertekend.

 

5.Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

Kees Schilder en Carla Frederiks gaan samen de nieuwe kascontrolecommissie vormen. Nieuw reservelid wordt Wim Stolk.

 

6.Vaststelling BEO jaarverslagen 2010

Het secretarieel verslag met activiteiten 2010, het jaarverslag van de commissie Lief en Leed en het jaarverslag van de commissie Buurtbeheer worden goedgekeurd en vastgesteld.

 

7.Bestuursverkiezingen

  1. Nettie Wilkens heeft haar functie als penningmeester per 1 januari neergelegd. Frans Wesseling wordt wordt tijdens deze vergadering officieel als penningmeester gekozen met ingang van 1 januari 2011. Nettie (niet bij de vergadering aanwezig) wordt door de voorzitter van harte bedankt voor haar werk bij BEO. Zij zal binnenkort een bos bloemen ontvangen. Als aspirant-penningmeester is Frans al vanaf 1 januari actief voor het Bestuur en heeft ook het financieel jaarverslag opgesteld.
  2. Ineke Beertsen, Gerda Vroom en Karin Laan worden herverkozen en opnieuw benoemd voor een periode van drie jaar.

 

 8.Nieuws uit de commissies

8.1 Buurtbeheer (BB)

  1. Hondenpoepactie: In samenwerking met de Gemeente Enkhuizen is gestart met de hondenpoepactie.

Folders worden uitgedeeld. Deze actie werd vorig jaar al in het Noord-Hollands Dagblad aangekondigd. Pilotgebied is ’t Súd. Later wordt dit uitgebreid over de rest van de stad. Er zullen meer afvalbakken worden geplaatst. De actie zal worden uitgevoerd volgens “Deventer model”; verantwoordelijk ambtenaar is Jan Scholten. Tevens zal bij wijze van proef een aanplakzuil worden geplaatst op het Boschplein. Deze zal door de Gemeente 1 x per maand worden schoongemaakt. De Gemeente werkt aan een “hondenwijzer” in samenwerking met BEO. De hondenpoepfolder zal worden verspreid in de BEO-buurt. Tijdens de proefperiode gaan de BOA’s preventief en informatief hondenbezitters controleren, na de proefperiode wordt er bekeurd. Kees Schilder oppert het idee om op basisscholen informatie te geven. Nieuws zal steeds op de website worden geplaatst. 

 b.  Verkeerssituatie Kreupeltje / Schimmelstraat

Sinds januari 2008 houdt BEO zich bezig met de gevaarlijke verkeersituatie in en om Kreupeltje / Schimmelstraat. De Gemeenteraad heeft in het ‘verkeerscirculatieplan 2005-2015’ besloten dat deze twee straten zullen worden afgesloten. Eind 2009 is de voorgenomen afsluiting in weekblad De Drom aangekondigd waarna een groot aantal mensen in de buurt bezwaar aantekende. Eind 2010 heeft het college van B&W besloten dit onderdeel van het verkeerscirculatieplan nog niet uit te voeren, in afwachting van een evaluatie van het verkeersplan in de gemeenteraad, eind 2011. 

BEO heeft vervolgens een voorstel tot wijziging van de rijrichting in beide straatjes bij de gemeente ingediend. Na bestudering en bespreking van deze ‘BEO-variant’ heeft de gemeente een tegenvoorstel bij ons neergelegd, de ‘gemeentevariant’. De BEO-variant stelt voor ‘t Suud in te rijden via de Schimmelstraat en uit te rijden via ‘t Kreupeltje, in de gemeentevariant is ‘t precies andersom.

Beide varianten worden besproken, onder leiding van Wim Stolk, waarna wordt gestemd. De voorkeur van de aanwezigen van de vergadering gaat uit naar het voorstel van BEO. Uitslag van de stemming: 8 stemmen voor het BEO-plan / 3 voor het voorstel van de Gemeente en 7 neutraal.

De Commissie Buurtbeheer gaat met dit resultaat naar de Gemeente.

 

8.2 Commsie Lief en Leed.

Het jaarverslag is opgesteld door Carla Frederiks, coordinator van deze commissie. Zij wijst op het belang van informatie door buurtgenoten (via Carla: tel.nr. 317126 of e-mail cfrederiks@quicknet.nl ) Ook  wijst zij de aanwezigen op het project van  Esdégé Reigersdaal: de nieuwe locatie voor verstandelijk gehandicapten aan de Torenstraat. Hier zijn appartementen en een dagbestedingsruimte + winkel gerealiseerd. Iedere buurtbewoner is welkom om eens een kijkje te gaan nemen. Mogelijk wordt er in de toekomst een activiteit samen met BEO georganiseerd. Ook vrijwilligers zijn welkom.

 

9.Activiteiten 2011

BEO beschikt over een groot aantal vrijwiligers die hand- en spandiensten willen leveren bij activiteiten Voor deze vrijwilligers is er onlangs een avond georganiseerd als dank voor hun inzet. Deze avond was een groot succes. Het was prettig elkaar beter te leren kennen, hiermee wordt een beter buurtgevoel gecreëerd.

Naar aanleiding van de discussie over de kerkklokken in Enkhuizen proberen we in de zomer een beklimming van de Zuidertoren te organiseren. Henny Reese pakt dit op. De activiteiten worden steeds op de website (Activiteitenkalender) geplaatst.

Niels Brouwer vraagt of het mogelijk is de dag voor een activiteit een herinnering te sturen.

 

10.Website

De nieuwe website is actief sinds augustus 2010. De reacties zijn goed en de site wordt goed bekeken. Mocht het inloggen nog niet lukken, neem dan even contact op met Ineke Beertsen. Uit de aanwezigen komt de vraag of er wellicht een mail gestuurd kan worden naar de leden wanneer er nieuws is geplaatst? Wim Stolk bekijkt of dit automatisch via het systeem kan.

 

11.Rondvraag

         Kees Schilder: de Rabo-fietstocht heeft meer mensen nodig.

       Het Comité 21 mei is inmiddels een zelfstandige stichting. ’21 mei’ is geen BEO-activiteit, BEO levert er een bijdrage aan via de kledingwerkgroep.

  Wim Stolk treedt terug als bestuurslid van de stichting en vraagt de aanwezigen of iemand zijn plaats wil innemen. De taken zijn: contact met BEO, plaatsen van hekken, organiseren van verkeersbegeleiders, penningmeester. Figuranten zijn ook welkom.

      Tonko: Het volgende Zuiderhavenconcert vindt plaats op 5 augustus.

 

12.Sluiting

Om 21.50 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst.

 

 

Ineke Sterk en Ineke Stolk