7 april 2017 marijnberends

Notulen Jaarvergadering 31 maart 2017

 

 

Notulen van de jaarvergadering op 31 maart 2017 in de Baanbreker te Enkhuizen.

Aanwezig zijn 38 leden.

 

1

Opening

De voorzitter Ineke Beertsen opent om 20.20 uur de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

Ineke vraagt een applaus voor Gerda Vroom voor het heerlijke buffet. Ook bedankt ze degenen die Gerda hebben geholpen.

 

2

Mededelingen

Ineke deelt mee dat het de planning is om één uur te vergaderen, dus tot 21.20 uur. Daarna is er nog gelegenheid met elkaar een drankje te drinken.

 

3

Bestuursverkiezing

Ineke: Jarenlang heeft het bestuur uit 5 personen bestaan, in de vorige jaarvergadering is al gevraagd om een 6e persoon, er heeft zich toen niemand aangemeld.

Dit jaar zijn alle bestuursleden aftredend en herkiesbaar. Ankie Colombijn heeft aangegeven dat zij door drukte op haar werk het secretariaat niet meer kan doen, ze blijft wel bestuurslid. Ineke neemt het grootste deel van haar over, postadres, beo-mail, ledenadministratie e.d. Zij heeft Jeanne van Doornik bereid gevonden de notulen te maken, Jeanne is kandidaat-bestuurslid.

De huidige bestuursleden worden herkozen. De bestuursleden zijn: voorzitter/secretaris Ineke Beertsen, penningmeester Frans Wesseling, algemeen bestuurslid Ankie Colombijn, Karin Laan en Gerda Vroom. Tot nieuw bestuurslid wordt gekozen: Jeanne van Doornik.

Ankie krijgt een bloemetje voor het vele werk dat zij heeft verricht.

 

4

Vaststellen notulen jaarvergadering 15 april 2016

Yolanda Westendorp heeft een opmerking op punt 7 van de notulen over de leden van de kascontrolecommissie. Dit punt wordt behandeld bij punt 6 van de vergadering.

Ineke komt terug op de vraag van Anna Bakker in de rondvraag over het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering. Er is bij Univé een offerte aangevraagd, kosten tussen de € 127,– en € 140,–. Ralph Beckers van Advocatenkantoor Dudink & Starink raadt een rechtsbijstandverzekering af omdat deze altijd uit zijn op een schikking. Hij biedt aan, als het nodig is, te helpen tot aan de procedure. Anna zegt goede ervaring te hebben met een rechtsbijstandverzekering van DAS. Zij vraagt zich echter af of een rechtsbijstandverzekering bedoeld is voor rechtszaken tegen o.a. plannen van de gemeente. Een ”oorlogskas” van € 1500,– (die we nu hebben) is in ieder geval niet toereikend, ook niet als we die kas elk jaar met € 500,00 aanvullen (zie rondvraag van Frans Sluis) . Ineke zegt dat er voorlopig nog niets gebeurt bij het Boschplein, Villa Harlekijn heeft vorig jaar een huurcontract van 5 jaar afgesloten. Het bestuur zal inlichtingen inwinnen over de inhoud van een rechtsbijstandverzekering van de DAS.

Notulen goedgekeurd en vastgesteld.

 

5

Vaststellen financieel jaarverslag 2016

De kascontrolecommissie bestaande uit de leden Anna Bakker en Yolanda Westendorp heeft op 28 maart jl. de controle met betrekking tot de jaarrekening 2016 uitgevoerd bij de penningmeester Frans Wesseling. De commissieleden hebben geen onregelmatigheden gevonden. Aan het bestuur wordt door de leden décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Dit wordt bekrachtigd met een applaus.

Frans deelt mee dat in 2016 € 160,– meer is uitgegeven dan er binnen kwam. Een aantal leden hebben de contributie over 2017 nog niet betaald. Voor 2017 is een reservering van € 1.500,– voor belangenbehartiging, € 1.000,– voor het jubileumfeest en € 200,– onvoorzien op de spaarrekening gemaakt.

Carla Frederiks vraag Frans even te kijken naar de kolommen baten en lasten, er staat niets in de kolom begroting 2016.

 

6

Verkiezing kascontrolecommissie 2017

Volgens Yolanda Westendorp hebben zij en Anna Bakker al 2 keer in de commissie gezeten. Besloten wordt dat Anna voor de 3e keer in de kascontrolecommissie plaats neemt. Marga van Balen voor de 1e keer. Wim Stolk wordt reservelid.

 

7.a

7.a

Vaststellen BEO jaarverslag 2016

Ineke Beertsen maakt de leden er op attent dat er een besloten groep op facebook is, onder de naam Beo Enkhuizengroep. Alle BEO-leden zijn uitgenodigd om deel te nemen.10 Mensen hebben zich aangemeld. Het is bedoeld om weetjes uit te wisselen, b.v. om samen een concert te bezoeken. Je kunt vragen om deel te nemen via beo.enkhuizen@gmail.com

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

 

7.b

Vaststellen jaarverslag Commissie Lief & Leed 2016

Ineke deelt mee dat Carla Frederiks na bijna 10 jaar stopt met de commissie. Karin Laan heeft haar taak overgenomen.

Carla zegt dat een van de redenen om te stoppen is dat ze heel ziek is geweest. Ze bedankt voor de vele kaarten en bezoekjes die ze van leden heeft gehad. Ze vindt BEO een leuke vereniging.

Ineke bedankt Carla en geeft haar een bloemetje.

Ineke vraagt als leden weten dat iemand ziek is, of dat er nieuwe buurtgenoten zijn, zij dit aan het bestuur willen doorgeven.

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

 

8

Onze buurt, BEO en de gemeente

Ineke vertelt dat het contact met de gemeente sinds 2007 steeds beter wordt. Er is regulier overleg met de gemeente, zie op de website onder Buurtbeheer, verslag BEO/gemeente 23/03/2016. We worden zelfs door de gemeente benaderd over onderwerpen die onze buurt aangaan. B.v. in verband met de vraag (die wij jaren geleden al stelden in het overleg) om (half-) ondergrondse vuilcontainers in de binnenstad te plaatsen, is er een pilot aan de oostkant van de Zuider Havendijk voor afvalscheiding. Op verschillende plekken staan nu gft-containers . BEO pleit voor 3 (half-)ondergrondse containers, GFT, plastic en restafval. Evaluatie van de pilot in april/mei. Ineke raadt aan er heen te gaan en over je ervaringen te vertellen. Ook is gevraagd of we mee willen praten over de inrichting/ herbestrating van het Boschplein.

Het volgende reguliere overleg is op dinsdag 4 april. Ineke vraagt naar buurtzaken en wensen voor op de agenda.

Kees Schilder wil nieuwe lantaarnpalen in de Baansteeg, hij heeft er een tijdje geleden een brief over geschreven. Hij heeft alleen een ontvangstbevestiging gekregen. Ineke heeft er toen met Ruud Kok van de gemeente over gesproken, er is geen geld voor. Er komen alleen nieuwe straatlantaarns bij herinrichting mits daar genoeg middelen voor zijn.

Netty Reder wil graag dat de gemeente de gemeentelijke walkant t.o. Oosterhaven 52 onderhoudt. Dit wordt meegenomen.

Marga van Balen wil dat het parkeerverbod in de St. Janstraat wordt gehandhaafd. Ineke zegt dat overtredingen bij het servicepunt van de gemeente gemeld kunnen worden. Wim Stolk deelt mee dat de BOA’s opdracht hebben gekregen de parkeervergunningen te controleren.

 

9

Komende activiteiten

       Zaterdagavond 13 mei jubileumfeest “10 jaar BEO!” Vaartocht op de Schuttevaer, van 20.30 tot 23.30 uur. Er kunnen 75 personen meevaren.

       Zaterdag 10 juni Rabo Fietssponsortocht.

       Zaterdag 24 Juni Midzomernachtfeest bij Karin Laan in de tuin. Er wordt een stukje uit de Midzomernachtdroom van Shakespeare opgevoerd.

       Zaterdag 22 juli BBQ.

Vóór 22 juli komt de nieuwe activiteitenkalender 2e helft 2017 uit.

Ineke vraagt naar nieuwe ideeën. De eerste ideeën zijn binnen:

Gerrit Klooster: 4 eeuwen watersport. Familie Stolk: de geschiedenis van de blues en raakvlakken met shanty-liederen.

 

10

Rondvraag

Kees Schilder vond de excursie naar Reudenroos mooi. Ook werd de excursie naar Syngenta en de Visserij-avond zeer interessant en leuk gevonden.

Anna Bakker: Bij de kascontrole bleek dat er een klein tekort was over 2016. Om kosten te besparen stelt zij voor dat er een kleine bijdrage wordt gevraagd voor sommige evenementen. Yolanda Westendorp stelt voor dat er voortaan twee consumptiebonnen per adres worden verstrekt en niet per persoon. Gerda Vroom zou het jammer vinden als overal geld voor gevraagd wordt.

Het bestuur gaat de voorstellen bespreken.

 

11

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter precies om 21.20 uur de vergadering en nodigt een ieder uit nog even na te blijven.