26 March 2013 marijnberends

Notulen van de BEO Jaarvergadering 2012

Datum     : dinsdag 17 april 2012

Plaats      : de Nieuwe Baanbreker, Harpstraat 3.

Bestuur   : Ineke (Stolk-)Beertsen, voorzitter

                 Frans Wesseling, penningmeester

                 Karin Laan, bestuurslid

                 Gerda Vroom, bestuurslid

                 Ineke Sterk, secretaris

_______________________________________________________________________________

1.Opening

Voorzitter Ineke Beertsen opent de vergadering om 20.10 uur.

BEO bestaat 5 jaar, in verband hiermee wordt er voorafgaand aan de vergadering een buffet aangeboden aan alle aanwezigen. Met dank aan Gerda voor de verzorging hiervan.

In de afgelopen vijf jaar is er een vereniging opgebouwd met zo’n 125 leden en daarmee is een bijdrage geleverd aan een leuke buurt om in te wonen. Veel mensen kennen elkaar. BEO houdt zich niet alleen bezig met het versterken van het buurtgevoel maar ook met al dan niet buurtoverstijgende belangenbehartiging (hondenpoep actie / parkeren Boschplein / lantarenpalen Baansteeg). Er zijn regelmatig overleggen met de Gemeente en het contact daarmee is goed. 


2.Mededelingen van het bestuur

Er zijn verder geen mededelingen. 


3.Vaststelling notulen Jaarvergadering 19 april 2011

De notulen van de vorige jaarvergadering worden vastgesteld en ondertekend. 


4.Vaststelling financieel jaarverslag 2011 na bevindingen kascontrolecommissie

Kees Schilder en Carla Frederiks hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Hierna wordt het financieel jaarverslag vastgesteld en ondertekend.

 

5.Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

Carla Frederiks en Wim Stolk gaan samen de nieuwe kascontrolecommissie vormen. Nieuw reservelid wordt Yolanda Westendorp.

 

6.Vaststelling BEO jaarverslagen 2011

Het BEO-Jaarverslag met activiteiten 2011, het jaarverslag van de commissie Lief en Leed en het jaarverslag van de commissie Buurtbeheer worden goedgekeurd en vastgesteld.

(opmerking vanuit de aanwezigen, Leo Keijser: de actie vanuit de commissie Lief en Leed tijdens zijn ziekte was hartverwarmend. Hij heeft heel veel kaarten ontvangen en veel buurtbewoners hebben meegeleefd. Hartelijk dank hiervoor.)

 

7.Bestuursverkiezingen.

Er zijn dit jaar geen bestuursverkiezingen nodig.

a)Gerda Vroom, Karin Laan en Ineke Beertsen zijn vorig jaar voor nogmaals 3 jaar herkozen.

b)Frans Wesseling is vorig jaar benoemd.

c)Ineke Sterk is herkiesbaar in 2013.

 

8.Nieuws uit de commissies

8.1 Commissie Buurtbeheer (BB)

a.Verkeerssituatie Kreupeltje / Schimmelstraat (onderdeel van het Verkeerscirculatieplan 2005-2015)

In 2011 is de ‘BEO-variant’ voor verkeerscirculatie (‘t Suud uit via ‘t Kreupeltje en in via de J.C. Schimmelstraat), die tijdens de BEO-jaarvergadering van dat jaar is aangenomen, bij de Gemeente ingediend. Bij de evaluatie van het totale Verkeerscirculatieplan heeft de gemeenteraad op 6 december 2011 besloten de ‘actualisatie’ hiervan uit te stellen totdat het definitieve parkeerbeleidsplan (ook onderdeel van het Verkeerscirculatieplan) is vastgesteld. M.a.w.: tot dat moment wordt er nog niets besloten op dit punt. Wim Stolk geeft een toelichting op het parkeerbeleid van de Gemeente. Hierop volgt een korte discussie over de verkeerssituatie en –circulatie. BEO laat dit onderwerp verder rusten totdat de Gemeente een besluit heeft genomen.  

b. Hondenpoepactie

Er is een pilot geweest in “’t Suud”. De Gemeente heeft samen met BEO een hondenwijzer ontwikkeld. De actie moet actueel gehouden worden, bijvoorbeeld: van tijd tot tijd een kraam op de markt. Verder moeten er in en buiten de stad instructies komen (b.v. bij de havens / op de campings / in de gemeentebrochure). Er zijn te weinig vuilnisbakken. Er zouden meer ‘antihondenpoeppaaltjes’ moeten komen, ook buiten het losloopgebied. 

c. Tijdens het komende gesprek met Jan Scholten van de gemeente zullen nog meer buurtzaken aan de orde komen, zoals de bomen van de Zuider Havendijk, de aanplakzuil op de hoek    van het Boschplein/Buijskesweg, de lantaarnpalen in onze buurt enz. 

8.2 Commissie Lief en Leed

 

Het jaarverslag is opgesteld door Carla Frederiks, coördinator van deze commissie. Zij wijst op het belang van informatie door buurtgenoten (via Carla: tel.nr. 317126 of e-mail ) Haar ervaring leert dat mensen altijd erg blij zijn wanneer zij een bloemetje ontvangen bij ziekte, geboorte, jubileum, bruiloft e.d. Ook nieuwe buurtbewoners zijn heel blij met deze attentie.

 

9.Activiteiten 2011

Karin Laan coördineert diverse activiteiten. BEO heeft een groot aantal vrijwilligers die hierbij hand- en spandiensten verrichten. Op de jaarlijkse bijeenkomst voor vrijwilligers in maart/april worden alvast werkgroepjes samengesteld voor diverse BEO-activiteiten van dat jaar. Karin noemt er een aantal op:

          Rabo sponsor fietstocht – wie fietst er mee?

          Midzomernachtfeest – voorheen op het plein van Villa Harlekijn, dit jaar voor de tweede keer in de tuin van Karin.

          De BEO-barbecue: elk jaar druk bezocht en b e r e g e z e l l i g!

          Sint Maartenoptocht. Deze traditie is in 2009 weer door BEO opgepakt. Helaas moest de optocht in 2010 in verband met de storm worden afgelast. In 2011 kon het feest wel doorgaan en was het weer een groot succes.

          Activiteiten met De Vijf / Torenuil – sinds 2011 heeft BEO contact met de woongroep en het dagactiviteitencentrum van Esdégé Reigersdaal in de Torenstraat. In oktober 2011 was er een gezellige middag met een optreden van het Enkhuizer smartlappenkoor Leedvermaak. Een herhaling hiervan volgt op 8 september 2012. Verder is er een koffieochtend gepland om het contact tussen de Torenuil/De Vijf en de buurt te stimuleren.

          Klaverjasdrives – dit zijn hele gezellige avonden, bij 3 tafels of meer gehouden in de pub van restaurant Markerwaard en als er minder aanmeldingen zijn bij Karin thuis, zoals de laatste keer.

Van veel activiteiten zijn foto’s geplaatst op de website.


10.Website

De nieuwe website is actief sinds augustus 2010. De reacties zijn goed en de site wordt goed bekeken (in 2011 waren er 1037 “unieke” bezoekers). Mocht het inloggen nog niet lukken, neem dan even contact op met Ineke Beertsen via

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om, bijvoorbeeld, een discussie te starten op het forum. Ook kun je hier allerlei informatie of oproepen kwijt, zolang het maar geen commercieel doel dient. Dus heb je een goed idee voor de buurt, of een leuke ervaring: laat het iedereen (via het forum) weten! Verder wordt al het nieuws vanuit BEO op de website geplaatst en ter gelegenheid van het lustrumjaar 2012 heeft Hans Feenstra kort geleden nog een stukje geschreven over het ontstaan van BEO.

Ineke vraagt of iemand van de aanwezigen een verslagje wil schrijven van deze jaarvergadering om op de site te plaatsen. Yolanda heeft veel foto’s gemaakt: die worden bij dat verslagje gezet. Kortom, BEO presenteert zich via deze site, het is ons nieuws- en communicatiemedium.

 

11. Rondvraag

Yolanda Westendorp: het straatnaambord van de Drie Groene Eikels is gestolen. Joop Acda biedt namens de commissie Lief en Leed het bestuur een bloemetje aan voor de 5-jarige “verjaardag” van BEO en spreekt een dankwoordje uit voor alle tijd en energie die de bestuursleden elk jaar weer besteden de organisatie van de activiteiten, de contacten met de gemeente enz.

 

12.Sluiting

Om 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst.

 

Ineke Sterk en Ineke Beertsen