2 april 2014 marijnberends

Notulen van de BEO-jaarvergadering 2013

 

 

Datum     : dinsdag 16 april 2013

Plaats      : de Nieuwe Baanbreker, Harpstraat 3.

Bestuur    : Ineke (Stolk-)Beertsen, voorzitter

               Frans Wesseling, penningmeester

               Karin Laan, bestuurslid

               Gerda Vroom, bestuurslid

               Ineke Sterk, secretaris

_______________________________________________________________________________

 1. 1.Opening

Voorzitter Ineke Beertsen opent de vergadering om 20.25 uur.

De nieuwe leden die vanavond aanwezig zijn worden welkom geheten: Ankie Colombijn (Dijk 14) en Carla en Johan van der Linden (Oosterhavenstraat 16).

Inmiddels telt BEO 130 leden verdeeld over 77 adressen. Dit is ongeveer 2 keer zoveel als bij de oprichting in 2007 en daarmee is een bijdrage geleverd aan een leuke buurt om in te wonen. Veel mensen kennen elkaar.

 

 1. 2.Mededelingen van het bestuur

Er zijn geen mededelingen.

 

 1. 3.Vaststelling notulen Jaarvergadering 17 april 2012

De notulen van de vorige jaarvergadering worden vastgesteld en ondertekend.

 

 1. 4.Vaststelling financieel jaarverslag 2012 na bevindingen kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie (bestaande uit Wim Stolk en Carla Frederiks) heeft de kas

gecontroleerd en in orde bevonden. Er is één kanttekening geplaatst: wie controleert de

declaraties van de penningmeester? Wim complimenteert Frans Wesseling voor de wijze waarop

hij de boekhouding bijhoudt. Hierna wordt het financieel jaarverslag vastgesteld en ondertekend.

 

 1. 5.Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

Carla Frederiks is aftredend (na 2 jaar), Wim Stolk blijft nog één jaar aan. Reservelid Yolanda Westendorp vervangt Carla en vormt dus samen met Wim Stolk de nieuwe kascontrolecommissie. Nieuw reservelid wordt Kees Schilder.

 

 1. 6.Vaststelling BEO jaarverslagen 2012

Het BEO-Jaarverslag met activiteiten 2012, het jaarverslag van de commissie Lief en Leed en het jaarverslag van de commissie Buurtbeheer worden goedgekeurd en vastgesteld.

(opmerking vanuit de aanwezigen, Ankie Colombijn: het BEO-bloemetje geeft nieuwe bewoners een warm welkom gevoel).

Ineke Beertsen vraagt de aanwezigen om “ogen en oren” te willen zijn voor de commissie Lief en Leed. Weet je van een geboorte, ziek en zeer of jubileum van BEO-leden of de komst van een nieuwe bewoner: geef het door aan de commissie (zie ook punt 8.2). Wim Stolk vestigt de aandacht op de BEO-website; heb je iets leuks meegemaakt of wil je iets kwijt, meld het aan het bestuur!

De jaarverslagen Lief en Leed en Commissie Buurtbeheer worden goedgekeurd en vastgesteld.

 

 7.Bestuursverkiezingen

Vacature:

 1. a)Secretariaat. Ineke Sterk treedt af en stelt zich niet herkiesbaar. Er is nog geen opvolg(st)er gevonden, wél heeft Ankie Colombijn zich beschikbaar gesteld om het secretariaat voorlopig samen met Ineke Sterk te doen.
 2. b)De overige bestuursleden zijn in 2011 herbenoemd dan wel gekozen; hun functies zijn in 2014 herkiesbaar.

 

 1. 8.Nieuws uit de commissies

8.1 Commissie Buurtbeheer (BB)

            Deze Commissie bestaat sinds 2008 uit BEO-leden Franz en Stella Hugens, Arwin Vriend,

            Tonko Bruggink en Ineke Beertsen. BB komt sinds 2012 alleen nog bijeen wanneer

            daar aanleiding toe is. Regelmatig overleg met de gemeente heeft geleid tot verbeteringen in

           de buurt, zoals:

       De hortensia’s op het Vrijdom, die in samenwerking met de gemeente door buurtgenoten zijn geplant.

       De extra vergunninghouderplekken op het Boschplein, die er o.a. zijn gekomen door de voorbeeldbrieven die BEO-leden toen aan de gemeente stuurden.

       De vervanging van de te felle verlichting van lantaarnpalen in de Baansteeg door zwakkere lampen.

       De hondenpoepactie in samenwerking met de gemeente.

       Etc.

            De hondenpoepactie, uitgevoerd samen met de gemeente, was redelijk succesvol: eerst leken

            meer mensen de uitwerpselen van hun hond op te ruimen, maar nu lijkt dit positieve effect

           van de actie weer grotendeels verdwenen.

Joke Vis merkt op dat na het aanspreken van buurtbewoners op het voortijdig plaatsen van de huisvuilzakken, de situatie is verbeterd.

Wim Stolk haakt hierop in door te zeggen dat wij in feite allemaal een beetje Buurtbeheer zijn. We willen allemaal dat de buurt

leefbaar blijft. Mocht iemand ideeën hebben of iets opvallen, meld het via beo.enkhuizen@gmail.com .

            Onze BEO-variant (via Kreupeltje ’t Suud uitrijden en via de Schimmelstraat er weer in) is door

            de gemeente even “geparkeerd” totdat het parkeerbeleid definitief is vastgesteld. En dat wordt

           over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 heen getild. Dus moeten we nog even

           geduld hebben.

 

8.2 Commissie Lief en Leed.

      Deze commissie bestaat uit Carla Frederiks en Joop Acda. Het jaarverslag is opgesteld door

      Carla Frederiks, coördinator van deze commissie. Zij wijst op het belang van informatie door

     buurtgenoten (via Carla: tel.nr. 317126 of e-mail cfrederiks@quicknet.nl ). De ervaring leert

      dat mensen altijd erg blij zijn wanneer zij een bloemetje van BEO krijgen bij ziek en zeer,

      geboorte, jubileum, bruiloft e.d. Ook nieuwe buurtbewoners zijn heel blij met deze attentie.

 

 1. 9.Activiteiten 2012

De activiteiten (vrijwel elke maand één) worden georganiseerd door het bestuur. Karin Laan coördineert verschillende ervan. We hebben altijd veel hulp van vrijwilligers die tijdens de activiteiten hand- en spandiensten verrichten. Op de vrijwilligers in maart/april worden alvast werkgroepjes samengesteld voor diverse BEO-activiteiten van dat jaar.

De Opstand ende Bevrijdingh van Enkhuijsen (21 mei) is geen echte BEO-activiteit. Wel is er een BEO-kledingwerkgroep, bestaande uit: Marie Hennik, Henny Reese en Karin Laan. Henny maakt ook het nieuwe Sint Maartenpak. Verder acteren verschillende BEO-leden in diverse scènes tijdens dit evenement (Arwin Vriend, Ton Gobes, Niels Brouwer). Figuranten zijn altijd welkom en kunnen zich opgeven bij het Comité 21 mei.

Het bestuur twijfelt over het doorgaan van het Midzomernachtfeest (rond 21 juni) vanwege de lage opkomst, de afgelopen twee jaren. Dit is inmiddels tijdens de vrijwilligersavond aan de vrijwilligers voorgelegd en zij dachten hier positief over. Ook vanavond, tijdens de Jaarvergadering vraagt de voorzitter aan iedereen of we deze activiteit erin moeten houden. De meerderheid stemt voor. Bij kou en/of regen zal er een tent worden opgezet (evt. met terrasverwarming). Dit jaar, 2013, gaat het Midzomernachtfeest dus door, maar wel op basis van inschrijving. Bij te weinig inschrijving gaat de activiteit niet door.

 Voor september is er nog geen activiteit gepland. Op de vrijwilligersavond zijn nieuwe ideeën besproken en ook nu worden deze (en andere) suggesties genoemd: rondleiding door het Snouck van Loosenhuis, excursie Zuiderzeemuseum, lezing door Vereniging Oud Enkhuizen -eventueel gekoppeld aan een stadswandeling- , excursie Almanakmuseum, een lezing van de burgemeester over het besturen van een stad, een volgende beklimming van de Zuidertoren, een activiteit voor de BEO-jeugd van 13-18 jaar, een rondvaart door de Enkhuizer grachten, rondleiding bij Syngenta, bezoeken van een museum buiten Enkhuizen, zeiltocht op het IJsselmeer, bijvoorbeeld naar vogeleiland De Kreupel, excursie naar het Enkhuizer rariteitenkabinet (Paludanus), excursie naar het gemeentelijk depot van historische schatten, excursie naar de Enkhuizer Koekfabriek, BEO hoorspelgroep, BEO eetclub, wijnproeverij bij Midzomernachtfeest.

Al deze ideeën zullen in de bestuursvergadering worden besproken, keus genoeg. Ineke Beertsen benadrukt nog even dat elke activiteit valt of staat met de hulp van onze vrijwilligers, waar we dus heel blij mee zijn. Zij krijgen een applaus als dank voor alle inzet!

 

 1. 10. Website

De nieuwe website is actief sinds augustus 2010. De reacties zijn positief en de site wordt goed bekeken Mocht het inloggen nog niet lukken, neem dan even contact op met Ineke Beertsen via beo.enkhuizen@gmail.com .

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om een discussie te starten op het forum. Hier kun je allerlei informatie of oproepen kwijt, zolang het maar geen commercieel doel dient. Dus heb je een goed idee voor de buurt of een leuke ervaring: laat het iedereen (via het forum) weten!

Verder worden nieuws en foto’s van activiteiten op de website geplaatst.

 

 1. 11. Rondvraag

Kees Schilder vraagt zich af of de organisatie van de Sint Maartenoptocht rekening houdt met de “foutjes” tijdens de laatste optocht. De voorzitter vertelt dat de optocht altijd tijdens de nazit op 11/11 en daarna nog eens tijdens een bestuursvergadering geëvalueerd wordt, net zoals alle andere activiteiten.

Wim Stolk spreekt zijn waardering uit voor het bestuur.

Ineke Sterk krijgt een bloemetje aangeboden voor haar werkzaamheden.

 

 1. 12.Sluiting

Om 21.50 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst.

 

 

Ineke Sterk en Ineke Beertsen.