BEO jaarverslag 2022

Het bestuur is dit jaar 9 keer bijeen geweest en heeft gelukkig weer activiteiten voor de leden
kunnen organiseren om buurtbewoners met elkaar in contact te laten komen. Deze activiteiten
werden in de bestuursvergaderingen geëvalueerd om volgende activiteiten eventueel te
verbeteren.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Voorzitter Ankie Colombijn, secretaris
Frans Wesseling, penningmeester Yolanda Westendorp, algemeen bestuursleden
Anna Frederiks, Karin Laan en Gerda Vroom, notuliste. Jeanne van Doornik,
Het totaal aantal huisadressen dat lid is, is in 2022 gedaald van 73 naar 72.

Overleg BEO/Gemeente Enkhuizen.
De commissie buurtbeheer vertegenwoordigt BEO richting de gemeente voor zaken in onze
leefomgeving. De onderwerpen zijn o.a. verkeerssituaties, onbewoonde tweede huizen,
terrassenbeleid en beheer openbaar groen. Anna Frederiks en Ankie Colombijn wisselen elkaar
namens het bestuur af bij de vergaderingen.

Vrijdag 20 mei
Jaarvergadering in de Baanbreker.
De jaarvergadering is bijgewoond door 29 leden. Er was een bestuurswisseling. De voorzitter
Anja Naujoks nam afscheid vanwege haar verhuizing naar Bovenkarspel. Cor Smit stopt wegens
tijdgebrek. Ankie Colombijn en Yolanda Westendorp zijn bereid gevonden hun plaats in te nemen.
Ze werden met algemene stemmen gekozen.
Jeroen Baars heeft aangeboden de website te beheren. Daar zijn we blij mee.

Zondag 3 april
Lenteviering in de Bierbrouwerij De Werf.
De lenteviering is georganiseerd omdat de nieuwjaarsborrel wegens corona geen doorgang kon
vinden. We hadden een paar gezellige uurtjes met elkaar. Er waren 19 personen aanwezig.

Vrijdag 18 juni
Midzomernachtfeest bij Karin Laan in de tuin.
Het was heel gezellig. Lekker gekletst. Anna en Sander hebben samen gemusiceerd. Er waren 27
personen aanwezig.

Zaterdag 27 augustus
Barbecue op het speelplein van Villa Harlekijn.
Het was zeer geslaagd. Iedereen was blij elkaar weer eens te ontmoeten en we hebben heerlijk
gegeten. Er waren 36 personen aanwezig.

Zaterdag 17 september
Bezoek aan de molen Ceres en een vaartocht.
Na een heerlijke lunch bij de Zorgbrasserie Bij de Molen, hebben we aansluitend een vaartocht in
een polderschuit gemaakt. We zijn door de Boerenhoek gevaren en hebben ook gebruik gemaakt
van de Overhaal bij Broekerhaven, dat was een aparte ervaring. Daarna hebben we nog een
bezoek gebracht aan de heropgebouwde molen Ceres, Er waren 19 deelnemers.

Vrijdag 21 oktober
Spelletjesavond.
Deze is niet doorgegaan wegens het gebrek aan deelnemers.

Donderdag 11 november
St. Maarten.
Verzamelen om 17.00 op het AH-plein. De stoet vertrok om 17.15 met het orgeltje “de kleine
Drom” voorop, Er was geen muziekkorps bereid gevonden om voorop te lopen. St. Maarten op het
paard voorop. St. Maarten wordt gespeeld door Jeroen Baars. De kinderen er achteraan in een
lange stoet met lampions lopend door de Westerstraat naar het stadhuis. Na het delen van de
mantel van St. Maarten met de bedelaar en een toespraak van de burgemeester deelde St.
Maarten snoep uit op het bordes, daarna waaierden de kinderen uit om snoep op te halen. Na
afloop was er bij Karin Laan een gezellige nazit met bestuur en de vrijwilligers. Voor iedereen was
er een heerlijke kom erwtensoep.

Vrijdag 9 december
Lezing de Ster van Bethlehem: sterrenkundig feit of alleen een mooi verhaal”.
De heer Jos Lankreijer gaf deze boeiende lezing in de Oud-Katholieke Kerk aan de Breedstraat.
Er waren 45 personen aanwezig. Na afloop van de lezing gezellig napraten onder het genot van
lekkere hapjes, chocolademelk en glühwein.

Website 2022
De website www.beo-enkhuizen.nl , aangepast door Jeroen Baars, vormt een belangrijk onderdeel
van ons “gezicht naar buiten”. Het is een informatiebron voor onze leden, maar ook voor iedereen
die iets over BEO wil weten.
Regelmatig wordt de website bezocht. We proberen van elke activiteit een kort verslag te
publiceren en foto’s te plaatsen. Alle activiteiten worden ook in de kalender gezet. De agenda van
de bestuursvergaderingen staat er ook op. Heeft u aandachtspunten voor de buurt, dan kunt u dat
melden via onze e-mail. Het bestuur blijft daardoor op de hoogte van wat er speelt in onze buurt
en kan uw punt bespreken met de gemeente als het de hele buurt aangaat.

Voor verslag
Jeanne van Doornik