Notulen van de jaarvergadering op 20 mei 2022 in de Baanbreker te Enkhuizen.
Aanwezig zijn 29 leden.

1.  Opening
De voorzitter Anja Naujoks opent om 20.10 uur de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Fijn dat we elkaar weer live kunnen ontmoeten.


2. Jaarstukken 2020.
In 2021 heeft er geen jaarvergadering plaatsgevonden. De jaarstukken 2020 zijn
digitaal aan de leden toegezonden. Er zijn geen reacties op gekomen. De stukken
zijn goedgekeurd.


3.  Vaststelle financiën 2021.
De kascontrolecommissie bestaande uit de leden Paul de Bruin en Henny Reese
heeft de controle met betrekking tot de jaarrekening 2021 uitgevoerd bij de
penningmeester Frans Wesseling. Paul de Bruin deelt mee dat ze geen
onregelmatigheden hebben gevonden. De commissieleden worden bedankt voor
hun werk.
Aan het bestuur wordt door de leden décharge verleend voor het gevoerde
financiële beleid. Dit wordt bekrachtigd met een applaus.


4. Verkiezing kascontrolecommissie 2022.
De kascontrole commissie 2022 zal bestaan uit de leden Henny Reese en
Ton Blokker. Reservelid Luit Mazereeuw.


5.a Vaststellen BEO jaarverslag 2021.
Geen opmerkingen.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

5.b Vaststellen jaarverslag Commissie Lief & Leed 2021.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Wederom het verzoek aan de leden om aan het bestuur door te geven als iemand
in de buurt ziek is en als u nieuwe buren heeft. Vertel uw nieuwe buren over BEO
en motiveer ze om lid te worden.


6 Jaarverslag commissie buurtbeheer 2021.
De commissie buurtbeheer heeft goede contacten met de gemeente. Erik
Colombijn stopt als commissielid omdat het hem aan tijd ontbreekt en door zijn
andere werkzaamheden kunnen mogelijk ook de belangen botsen. Hij is de trekker
en coördinator van de commissie. De commissie bestaat verder uit de leden
Martin de Rooy, Tonko Bruggink en Gerrit Klooster. Ze zijn dus op zoek naar
iemand die de trekkersrol op zich neemt. Wim Stolk biedt zich aan, hij heeft ook
goede contacten met de gemeente. Dit wordt aan de commissie doorgegeven.


7 Verkiezing bestuursleden.
Anja Naujoks stopt met het voorzitterschap, ze is verhuisd naar Bovenkarspel. Cor
Smit stopt wegens tijdgebrek. Gerda geeft hen namens de leden een bloemetje
voor hun inzet.
Ankie Colombijn en Yolanda Westendorp zijn bereid gevonden tot het bestuur toe
te treden. Ze worden met algemene stemmen gekozen.
Ankie neemt het voorzitterschap op zich. Yolanda neemt het
penningmeesterschap over van Frans Wesseling. Frans was penningmeester vanaf
2010. Frans wordt nu secretaris, Ankie neemt hem wat werk uit handen door
enkele secretariaatswerkzaamheden op zich te nemen.
Overige bestuursleden: Anna Frederiks regelt activiteiten, Karin Laan en Gerda
Vroom zijn voor Lief en Leed en verzorgen Midzomerfeest en Barbecue, Jeanne van
Doornik maakt de notulen van de vergaderingen en verleent hand- en
spandiensten.


8 Komende activiteiten
– 18 juni Midzomerfeest in de tuin van de familie Acda, Vrijdom 13.
– 27 augustus Barbecue
De voorzitter vraagt of de leden nog suggesties hebben voor een leuke,
interessante excursie.
Wim Stolk stelt voor een boottocht naar de Markerwadden of een rondleiding door
de burgemeester in zijn burgemeesterskamer.
Luit Mazereeuw stelt voor een hobby en kunstroute in ’t Suud, net als in de
Boerenhoek.
Anna Bakker stelt een fietstocht voor, b.v. naar Andijk, Eendenmuseum,
Hoedenmuseum.
Carla v.d. Linden vraagt naar het Zuiderhavendijkconcert. Frans Wesseling deelt
mee dat het dit jaar voor de laatste keer plaats zal vinden. Het is de 15 e keer en de
datum is 9 juli a.s. Het stopt omdat er iedere keer meer organisatie aan vast zit.
De gemeente werkt totaal niet mee.
Wim zegt dat bij de gemeente een coördinator evenementen wordt aangesteld.
Frans: Nog niets van gemerkt.
Gerda merkt op dat de organisatie van St. Maarten ook bijna niet meer te doen is.
Er is totaal geen betrokkenheid van het ambtelijke apparaat en de voorwaarden
waar je allemaal aan moet voldoen om een vergunning te krijgen wordt steeds
meer, daardoor wordt het heel lastig activiteiten te organiseren.


9 Rondvraag.
9.a
Luit Mazereeuw vraagt of het al bekend is wanneer het Boschplein op de schop
gaat. Ineke Beertsen zegt dat ze na de zomer bericht krijgt wanneer het gaat
gebeuren, waarschijnlijk in het najaar.

9.b
Gerda merkt op, vanuit de commissie lief en leed, dat na corona de mensen
afstandelijker zijn. Ook zijn veel huizen verkocht aan investeerders en komen
mensen er maar voor kortere tijd wonen. Ze stelt voor dat leden aan nieuwe buren
vertellen over BEO, dan gaat het misschien wat makkelijker. Het zou fijn als er wat
jongere mensen lid worden. Anna stelt voor Tanja Koopen te benaderen voor een
stukje in de krant als we wat organiseren en daarbij vermelden dat men een keer
mee mag doen zonder direct lid te worden. Jeroen Baars merkt op dat mensen
soms bang zijn dat als ze ergens lid van worden, vervolgens van hen verwacht
wordt om ingeschakeld te worden om iets te doen.


10
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.50 uur de vergadering en
bedankt de aanwezigen voor hun inzet. Ze nodigt eenieder uit nog even te blijven
voor een gezellige nazit.
Voor verslag,
Jeanne van Doornik

N.B.
Tijdens de nazit, bood Jeroen Baas aan, de website van BEO te gaan beheren. Hier
is het bestuur heel blij mee!