3 april 2014 marijnberends

Verslag overleg BEO/gemeente 24 januari 2014

 

Verslag van overleg met BEO

 

Datum:            24-01-2014

 

Aanwezig:         Ineke Beertsen (BEO),

Tonko Bruggink (BEO),

Frans Wesseling (BEO),

Corrie Holtslag,

wethouder Gerrit Wijnne

Jan Scholten   

Verslag:           Jan Scholten   

 

Onderwerp

Info / Actie / Besluit /….

Actie door

Deadline

Opening vergadering

Om 9.30 uur opent wethouder Wijnne de vergadering en heet iedereen welkom.

1

Verkeersregelaars – E learning

Jan geeft uitleg over de veranderingen die sinds 1 januari 2014 zijn doorgevoerd m.b.t. de opleidingen voor verkeersregelaars/opleidingen. De gemeente gaat eerst zelf kijken hoe deze opleidingen nu te volgen zijn. Jan geeft de documentatie over de veranderingen aan Ineke.

Ineke heeft van Gerda vernomen dat de terugkoppeling vanuit de gemeente over de verkeersregelaars/opleidingen niet optimaal was.

Jan heeft hierover overleg met Katja Winkel gehad. Katja heeft in december nog contact met Gerda Vroom gehad over de verkeersregelaars/opleidingen.

Katja herkent dit niet en gaat contact zoeken met Gerda Vroom om te horen waar de communicatie/terugkoppeling te kort geschoten is.

Frans:

Wil graag weten hoe lang de nieuwe opleiding geldig is en of je verbonden moet zijn aan een vereniging.

De nieuwe opleiding is ook nu weer één jaar geldig.

Of de deelnemer aan de opleiding ook lid moet zijn van een vereniging wordt nog uitgezocht.

Worden alle verkeersregelaars,  die binnenkort hun pas moeten verlengen, door de gemeente benaderd of moet iedereen individueel contact opnemen met de gemeente, en zo ja, met wie dan wel?

De gemeente nam en neemt contact met houders van een pasje op als deze verlengt moet worden.

Jan koppelt, als de overige antwoorden hierop bekend zijn, deze terug naar Ineke.

Jan, Katja Winkel

2

Verder met de strijd tegen hondenpoep

De wethouder overhandigt de analyse en actieplan ‘’Verminderen overlast hondenuitwerpselen Enkhuizen’’ aan Ineke.

De raad heeft een budget beschikbaar gesteld om een extra BOA aan te stellen die zich o.a. gaat bezighouden met de kleine ergernissen waaronder de hondenpoep.

Ineke vindt dat er meer publiciteit moet worden gezocht over de aanpak van deze problematiek. Ook het inschakelen van scholen bij deze problematiek lijkt haar een goede manier om dit bij de ouders onder de aandacht te brengen b.v. m.m.v. Jantje Beton.

BEO wil bij een volgende actie tegen hondenpoep graag meehelpen om dit een succes te laten worden.

De wethouder wil gaan kijken hoe hij dit advies meer onder de aandacht van de media kan krijgen.

Wethouder Wijnne

3

Verkeerscirculatie en eventuele mogelijkheden tot uitvoering van de BEO variant.

Wethouder Wijnne legt uit dat er de afgelopen tijd metingen hebben plaatsgevonden waaruit blijkt dat veel overtredingen in de avonduren plaats vinden, dus door inwoners van de stad en minder door bezoekers.

In het coalitieprogramma is vastgelegd dat er alleen ruimte is voor mogelijke kleine verkeersaanpassingen dus deze vraag van BEO wordt doorgespeelt naar de nieuwe raad.

Tonko vraagt of de resultaten van de metingen openbaar zijn. Wethouder Wijnne gaat deze resultaten doorsturen naar Ineke.

Wethouder Wijnne

4

Verbetering vuilophaal d.m.v. ondergrondse containers.

Wethouder Wijnne is een groot voorstander van ondergronds inzamelen van het huishoudelijke afval. Ook is er informatie aangevraagd bij N.W. Veluwe die dit traject al hebben doorlopen. Er is door de raad budget voor 2014 beschikbaar gesteld voor onderzoek en voorbereiding van ondergrondse huisvuilinzameling.

Tijdens het laatste overleg met HVC is dit onderwerp ook besproken. Er is geadviseerd om nog even af te wachten omdat het inzamelen van HVC ook ingrijpend zal worden veranderd wat ook consequenties voor de ondergrondse inzameling zal hebben.

7

Verwaarloosde panden

Wethouder Wijnne legt uit dat de gemeente, bij verwaarlozing van een pand, alleen kan ingrijpen als het gevaar in het geding komt. Welwonen is ook actief om hun panden in goede staat te brengen.

Ineke heeft in de Welstandsnota wel iets gevonden waar de gemeente toch wat meer mee kan.

Het blijkt toch moeilijk om een eigenaar van een woning aan te spreken op achterstallig onderhoud zonder gevaarzetting.

8

Leegstaande winkelpanden

De wethouder gaat met de ondernemersvereniging in gesprek of de reclame-uitingen van de winkels/bedrijven wel voldoen aan de reclameverordening met als doel om beeld en uitstraling van de Westerstraat naar een hoger plan te tillen.

De procedure voor het aannemen van een binnenstadmanager is in gang gezet. Deze zal o.a. ook de problematiek rond de leegstaande winkelpanden gaan aanpakken.

Wethouder Wijnne heeft inmiddels de volgende informatie:

De stand van zaken rond de aanstelling van een binnenstadmanager bevindt zich in een voorbereidende fase. Op dit moment wordt een selectiecommissie samengesteld ten behoeve van de sollicitatieprocedure.

5

Najaarskermis

Daar de kermisexploitanten tijdens de najaarskermis op de Gependam heel slecht gedraaid hebben willen deze in 2014 niet meer op deze locatie staan. Ze hebben gevraagd om een andere locatie in de binnenstad.

Hoe zouden de omwonenden van het Boschplein het vinden als deze kermis op het Boschplein zou worden gehouden.

Ineke:

Het Boschplein is niet alleen zeer ongeschikt vanwege de nauwe toegangsstraatjes (waar vrachtverkeer met groot materieel klem komt te zitten) en de overlast voor Villa Harlekijn, maar ook vanwege het feit dat het Boschplein dan drie dagen lang niet beschikbaar zou zijn voor het parkeren van auto’s, waardoor de winkeliers in de Westerstraat ernstig in hun omzet benadeeld zullen worden gedurende die tijd. De kermis mag natuurlijk niet ten koste gaan van onze middenstanders.

Voor wat betreft een mogelijke nieuwe plek voor de kermis zouden, behalve het reeds genoemde AH-plein, evt. ook de volgende locaties bekeken kunnen worden:

  • Landje van Top,
  • Het open gedeelte van de Kuipersdijk.
  • Het schootsveld bij de Vest ter hoogte van de rotonde, waar vorig jaar het circus was opgebouwd.
  • De grote parkeerplaats naast het NS-station. In dat geval zou het Dirk Chinaplein tijdelijk als parkeerplaats voor bezoekers kunnen dienen.

6

Parkeren aanhangwagens

Tonko: hoe is het geregeld met het parkeren van aanhangwagens, wordt hier op gehandhaafd?

Jan: Mochten aanhangwagens te lang op een openbare parkeerplaats/weg staan dat kan dit via het servicepunt worden gemeld (0228- 360100) en wordt dit doorgegeven aan de betreffende afdeling.

7

Informatiebord Boschplein

Het licht in dit bord blijkt te fel te zijn.

Er wordt contact gezocht met het bedrijf of de verlichting kan worden aangepast. Als er meer bekend is koppelt Jan dit terug naar Ineke.

Jan

8

W.V.T.T.K.

Wanneer worden de wallen van de Oosterhavenstraat afgewerkt?

Afdeling: De bermen aan de Oosterhavenstraat liggen op bepaalde punten te hoog, deze moeten nog onder profiel (afgeschraapt) gebracht worden.

Van de kademuren van de Zuiderhavendijk zijn de onderste stenen verdwenen, kan dit kwaad?

Afdeling: de kademuren van de Zuiderhavendijk hebben de aandacht van de afdeling, de kades worden op volgorde van prioriteit aangepakt.

Van wie zijn de stoepen en bankjes aan de Zuider Havendijk?

Afdeling: Het onderhoud van de bankjes komt voor rekening van de bewoner en de stoepen liggen op grond van de gemeente dus deze worden ook door de gemeente onderhouden.

Sluiting van de vergadering

Om 11.15 uur sluit wethouder Wijnne de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.