16 juni 2015 marijnberends

Verslag overleg BEO/Gemeente 27 mei 2015

Verslag van overleg met buurtvereniging BEO

 

Datum:            27-05-2015

 

Aanwezig:         Ineke Beertsen (BEO),

Gerda Vroom (BEO),

Frans Wesseling (BEO),

Wethouder Klaas Kok,

Jan Scholten   

Verslag:           Jan Scholten   

 

Onderwerp

Info / Actie / Besluit /….

Actie door

Deadline

Opening vergadering

Om 10.10 uur opent Ineke de vergadering en heet iedereen welkom.

1

De Leilinde op het Kreupeltje is dit voorjaar niet gesnoeid.

Ineke; meldt dat de Leilinde aan het Kreupeltje dit voorjaar niet gesnoeid is.

Jan: aan de aannemer is doorgegeven dat de boom nog niet gesnoeid is, er wordt gekeken of deze misschien nog geschoren kan worden.

 

Jan

2

Groenonderhoud van het Kreupeltje.

Ineke en Gerda: de bewoners zijn bereid om zelf ook onderhoudswerkzaamheden aan het groen van het Kreupeltje uit te voeren, kan dit in overleg met de Fa. Donker gebeuren via bijvoorbeeld . een contactpersoon?

Jan: binnen de gemeente zijn meer buurtbewoners die een stukje groen van de gemeente onderhouden, vaak wordt de afspraak gemaakt dat de Fa. Donker de basiswerkzaamheden uitvoert en de bewoners dit onderhoud aanvullen tot een hoger niveau van onderhoud (het puntje op de i zetten).

Ineke en Gerda: er zal worden gekeken hoe dit gaat werken.

Ineke/Gerda

3

Bomen aan de Dijk nabij vishandel Schilder

Ineke: er ligt een soort grind rond de bomen en dit loopt ook uit over de bestrating.

Jan: dacht tijdens het overleg dat het ging om grind dat door bewoners rond de bomen is aangebracht, dit blijk niet het geval te zijn. Het gaat hier om

Gravier d’ or wat door de gemeente rond de bomen is aangebracht. Dit is een halfverharding waar goed over gelopen kan worden en die de vocht- en gasuitwisseling van de bomen niet nadelig beïnvloedt. Een bijkomend voordeel is dat het minder aantrekkelijk wordt voor katten om hun behoefte hierin te doen.

4

Muskus eenden op de Zuider Havendijk

Frans: er lopen verschillende Muskus eenden op de Zuider Havendijk die geven veel overlast vanwege de grote hoeveelheid uitwerpselen, kan hier iets aan gedaan worden?
Jan: als de eenden niet meer gevoerd worden is het voor de beesten minder aantrekkelijk om in deze buurt te blijven. De eenden verplaatsen is geen optie, in het S.v.L. park is dit in het verleden wel gebeurd maar dit heeft voor veel ophef en problemen met de verschillende instanties gezorgd.

5

Hondenpoepoverlast

Ineke: pleit ervoor om de strijd tegen de hondenpoep voort te zetten en doet de suggestie om de BOA’s tijdens hun rondes een praatje te laten maken met mensen die een hond aan het uitlaten zijn. Er kan dan worden gevraagd of de mensen een zakje bij zich hebben enz.

Jan: heeft de indruk dat er steeds meer hondenpoep wordt opgeruimd maar er altijd hondenbezitters zijn die zich niet houden aan de opruimplicht.

Er zal aan de BOA’s worden gevraagd of deze af en toe een praatje met de hondenbezitters willen maken over het losloopbeleid en opruimplicht.

Frans: letten de BOA’s ook op honden die niet aan de lijn worden gehouden?

Jan: de BOA’s spreken mensen aan die hun hond niet aan de lijn hebben.

Jan

6

Veranderde verkeersborden

Ineke: de verkeersborden Kreupeltje/Drie Groene Eikels en Schimmelstraat/Drie Groen Eikels zijn onlangs vervangen, wat is hier de reden van geweest?

Jan: volgens de afdeling kon (wettelijk gezien) de oude bebording problemen geven i.v.m. de verschillende soorten voertuigen. Nu klopt de situatie weer.

7

Geparkeerde auto’s in de

St. Janstraat en terrasuitstalling Dubbel en Dwars.

Ineke n.a.v. een klacht van bewoners: in de St. Janstraat staan vaak dezelfde auto’s geparkeerd waardoor het voor het doorgaande verkeer (vooral voor vrachtauto’s) te krap wordt om te passeren zonder over de stoep en rakelings langs de ramen te moeten rijden.

Jan: mocht er zich een dergelijke situatie geregeld voordoen dan kan dit worden gemeld bij het Klant Contact Centrum (het vroegere Servicepunt) van de gemeente. Als dan wordt doorgegeven wanneer en hoe vaak deze voertuigen daar staan kunnen de BOA’s hier aandacht aan schenken.

Gerda, Ineke en vele andere buurtbewoners: hebben zich geërgerd aan de uitstalling van het terras van Dubbel en Dwars aan het Venedie, er was weinig ruimte meer voor de voetgangers om langs te lopen.

Wethouder Kok: heeft laten uitzoeken of de uitstalling van het terras aan de vergunning voldeed en dit zal worden aangepast.

8

Verbetering vuilophaal d.m.v. ondergrondse afvalcontainers.

Ineke: wat is de stand van zaken aangaande de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad?

Jan: er is een advies voor het college gemaakt om opdracht te geven voor een onderzoek naar het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in waar en hoeveel van deze containers in de binnenstad geplaatst kunnen worden. Vervolgens zal daarna opnieuw bekeken worden of er daadwerkelijk overgegaan kan worden tot plaatsing waarbij de mogelijkheden/beperkingen en kosten belangrijke aspecten zijn.

Wethouder Kok: bij dit proces zullen ook de bewoners moeten worden betrokken voor het best gedragen resultaat.

9

Lege winkelpanden/ binnenstadmanager

Ineke: is er al iets bekend over de plannen van de binnenstadmanager?

Wethouder Kok: Nel de Jager is bezig met het schrijven van een plan van aanpak. Eén dezer dagen zal ze dit gaan presenteren.

10

Herinrichting bowlingbaan Paktuinen

Ineke: op 28 april is er een bijeenkomst geweest voor stakeholders over de mogelijke herinrichting van de locatie bowlingbaan Paktuinen. De uitkomsten van deze bijeenkomst zouden richting B&W gaan en hierna aan de raad worden voorgelegd. Is hier al iets over bekend?

Wethouder Kok: bij B&W is nog niets binnengekomen.

Jan

11

Gewijzigde verlichting van en rond de Drommedaris.

Jan: De openbare verlichting rondom de Drommedaris langs het voet/rijwielpad wordt dit najaar (september) verbeterd.

Het aanlichten van de kap en gevels van het gebouw zal over 3 á 4 weken ter hand worden genomen (na de festiviteiten in en rond het gebouw).

12

De kademuren van de Zuider Havendijk i.c.m. het Zuider Havendijkconcert op 24 juli.

Jan: de kademuren van de Zuider Havendijk zijn qua constructie veilig. De kademuren worden waar nodig hersteld en opnieuw gevoegd.

In de week van het concert zullen de werkzaamheden aan de kademuren worden stilgelegd. Ook zal het waterniveau dan in de Zuider Havendijk weer op het normale peil staan

13

Heeft de renovatie van de kademuren nog consequenties voor de huizen aan de Zuider Havendijk.

Jan: het water in de Zuider Havendijk zal maximaal 1 meter worden verlaagd en gedurende een korte periode (max 2 weken per vak). Uit onderzoeken is gebleken dat de invloed die dit heeft op het grondwater onder de woningen zeer beperkt is. De grondwaterstand loopt bol en gezien de afstand van de gracht tot de huizen zal dit geen problemen geven.

De contactpersoon voor de werkzaamheden staat in de brief die op de Zuider Havendijk is verspreid nl. dhr. J. Pruiksma, tel. 0630897709, e-mail j.pruiksma@wagemaker.nl

14

Sluiting van de vergadering

Om 11.10 uur sluit Ineke de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.