3 april 2014 marijnberends

Verslag overleg BEO/gemeente 3 juli 2013

 

Verslag van overleg met BEO d.d. 03-07-2013

Aanwezig: Ineke Beertsen (BEO), Gerda Vroom (BEO), Corrie Holtslag, Frans Wesseling (BEO), wethouder Gerrit Wijnne en Jan Scholten   

Afwezig:          

Verslag: Jan Scholten  

 

Onderwerp

Info / Actie / Besluit /….

Actie door

Deadline

Opening vergadering

Om 10.05 uur opent Ineke de vergadering en heet iedereen welkom.

Wethouder Wijnne wil graag meer weten over het ontstaan en activiteiten van buurtvereniging BEO (Boschplein en omgeving).

De buurtvereniging is in 2007 opgericht n.a.v. een buurtprotest n.a.v. plannen om op de plaats van de Boschschool een appartementencomplex te realiseren. De buurtvereniging bestaat uit 75 adressen en 130 leden. De vereniging stimuleert de sociale cohesie en organiseert maandelijks een activiteit. Ook fungeert de buurtvereniging als gesprekspartner naar de gemeente.

1

Verkeersregelaars – E learning

Gerda heeft het initiatief genomen om te komen tot een poule van verkeersregelaars die ingezet zouden kunnen worden bij diverse evenementen. Gerda loopt tegen de regelgeving en de manier van opleiden aan. Ook blijken niet alle organisaties van evenementen voor dit initiatief open te staan.

De afspraak wordt gemaakt dat na de vakantieperiode samen met Gerda wordt gekeken naar de regelgeving en de mogelijkheid om een opleiding op locatie te verzorgen.

Jan en Gerda

2

Verder met de strijd tegen hondenpoep

In 2011 is op initiatief van BEO samen met de gemeente een actie gestart om de hondenpoep in de openbare ruimte terug te dringen. In eerste instantie leek dit effect te hebben maar later werd het effect een stuk minder.

BEO stelt voor om deze actie nieuw leven in te blazen. In een eerder overleg van 18 april jl. heeft BEO al verschillende ideeën met de gemeente besproken waaronder het handhaven en aanspreken van hondeneigenaren.

Wethouder Wijnne kan melden dat de gemeente voornemens is om buiten de twee BOA’s voor het parkeren een extra BOA voor de WABO aan te trekken die deels ingezet kan worden voor kleine ergernissen waaronder hondenpoep.

De komende maanden zal ook door een adviesbureau de hondenpoep problematiek in Enkhuizen worden geanalyseerd en zullen er aanbevelingen worden gedaan om de overlast terug te brengen.

Plan van aanpak wordt overhandigd aan Ineke.

Gemeente

3

Verkeerscirculatie en eventuele mogelijkheden tot uitvoering van de BEO variant.

Ineke legt uit wat momenteel de problemen zijn met de eenrichtingswegen Kreupeltje en de Schimmelstraat (zie de bijlages). Door het negeren van het inrijverbod ontstaan gevaarlijke situaties. BEO heeft een eigen plan aan de gemeente voorgelegd wat deze problemen moet gaan verminderen. De gemeente wil de situatie opnieuw gaan bekijken als de parkeerverordening en verkeersplan rond is. BEO vraagt nu of op voorhand iets aan de genoemde situatie gedaan kan worden.

Wethouder Wijnne speelt deze vraag door naar wethouder van Dam die verkeer in haar portefeuille heeft.

Wethouder van Dam

4

Verbetering vuilophaal d.m.v. ondergrondse containers.

Er wordt veel overlast ervaren door kapot gekrabde en opengepikte vuilniszakken. BEO zou graag zien dat het ophalen van het huisvuil via ondergrondse vuilcontainers zou gaan.

Voorheen kwam HVC eerder op de dag en nu ’s middags, kan dit aangepast worden zodat de zakken minder beschadigd zullen worden?

Wethouder Wijnne zegt dat in het realiseren van ondergrondse vuil inzamel containers voorzichtige stappen worden genomen en dit niet op korte termijn gerealiseerd zal kunnen worden.

In het reguliere overleg met HVC zal het tijdstip van ophalen van de zakken in de buurt worden besproken.

Jan

5

Onduidelijke parkeerplaats St. Janstraat.

Op locatie nabij de garages en vishandel Schilder is een onduidelijke parkeersituatie, graag aandacht hiervoor en terugkoppeling naar BEO.

Jan gaat dit met de afdeling verkeer overleggen.

Jan

6

Bestemmingsplan Dijk

De bewoners van de Dijk hebben aangegeven dat bij de aanvraag voor een nieuwe horecagelegenheid in hun buurt wel betrokken willen worden

Wethouder Wijnne zegt toe dat in dergelijke situaties hij in overleg met de buurtbewoners zal gaan om op deze manier draagvlak in de buurt te creëren.

Wethouder Wijnne

7

Verwaarloosde panden

Ineke vindt dat het aangezicht van b.v. een winkelstraat ernstig wordt geschaad door verwaarloosde panden b.v. zoals in de Vijzelstraat.

Wethouder Wijnne is het hier helemaal me eens en heeft hierop al eigenaren van dergelijke panden aangesproken. Dit heeft al geresulteerd in actie van een eigenaar. De wethouder zegt toe dit dat hij dit ook zal blijven doen.

Wethouder Wijnne

8

Leegstaande winkelpanden

Ineke weet dat de recessie mede de oorzaak is dat er winkelpanden leeg komen te staan. Daarom is het, volgens haar, nu de tijd om iets te doen aan de hoge huren en lange looptijden hiervan. Kan de gemeente hier iets in betekenen?

Wethouder Wijnne zegt dat de gemeente voornemens is om een winkelstraat coördinator aan te stellen die zich o.a. hier mee gaat bezighouden. De problematiek betreffende de leegstaande winkelpanden is niet eenvoudig omdat niet alle eigenaren altijd mee willen werken.

W.V.T.T.K.

Wethouder Wijnne stelt voor om dit overleg halfjaarlijks te houden om zo de contacten op peil houden en op de hoogte te blijven van de zaken die in de buurt spelen.

Aanplakzuil Boschplein

Er bestaat ergernis in de buurt over de aanplakzuil op het Boschplein.

Deze zuil wordt verwijderd.

Jan

Licht stadsplattegrond Boschplein

Dit licht blijk erg fel te zijn.

Gemeente gaat kijken wat hieraan gedaan kan worden.

Jan

Gat in verharding Drie Groen Eikels

Hierin wordt direct actie ondernomen.

Jan

Sluiting van de vergadering

Om 11.55 uur sluit Ineke de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.