24 maart 2015 marijnberends

Verslag overleg BEO/Gemeente 16 oktober 2014

 

Verslag van overleg met BEO

 

Datum:            16-10-2014

 

Aanwezig:         Ineke Beertsen (BEO),

Frans Wesseling (BEO),

Gerda Vroom (BEO),

wethouder Klaas Kok,

Jan Scholten   

Verslag:           Jan Scholten   

 

Onderwerp

Info / Actie / Besluit /….

Actie door

Deadline

Opening vergadering

Om 9.30 uur opent wethouder Klaas Kok de vergadering en heet iedereen welkom.

1

Hortensia’s op het Vrijdom + beplanting Kreupeltje

Jan: er komen elders in de stad meer aantastingen van schild-wolluis in vooral de Hortensia’s voor.

Over de bestrijding hiervan lopen de meningen uiteen, chemische bestrijding is hierbij uitgesloten. Voor het volgende groeiseizoen zullen de Hortensia’s op het Vrijdom als proef worden teruggesnoeid, volgend seizoen zal worden gemeten wat het effect hiervan is.

Gerda: kan er gekeken worden of één van de Hortensiaperkjes aan het Vrijdom (hoek Vrijdom/Drie Groene Eikels) niet beter zou kunnen komen te vervallen?

Ineke: kan er meer onderhoud gepleegd worden aan de beplanting aan het Kreupeltje (het zogenaamde Van Doornikpleintje)?

Jan: het onderhoud wordt daar op basisniveau uitgevoerd. Als de bewoners dit niveau te laag vinden kan dit door zelfwerkzaamheid naar een hoger niveau worden gebracht. De gemeente is bereid de bewoners hierbij te ondersteunen.

Ineke: graag afstemming over de werkzaamheden van de gemeente die voor het Kreupeltje gepland staan zodat de bewoners weten wat er nog extra kan worden gedaan.

Jan

Voor groeiseizoen 2015 worden de Hortensia’s terug geknipt.

Binnenkort wordt aan Ineke doorgegeven welke werkzaamheden er door de gemeente zullen worden uitgevoerd aan het Kreupeltje.

2

Verkeersregelaars – E-learning

Jan: In 2013 is naar alle bekende organisatoren van evenementen en verkeersregelaars een brief gezonden. In deze brief staat een uitleg hoe de website, die o.a. voor de aanvraag en verlenging van de pas nodig is, werkt. Ook werd in deze brief de mogelijkheid aangegeven dat bij vragen of onduidelijkheden over deze website contact met de gemeente kon worden opgenomen. Naar aanleiding hiervan zijn enkele hulpvragen bij de gemeente binnengekomen.

Gerda: conclusie is dat er wel enige vaardigheid met de computer nodig is om de cursus verkeersregelaar via internet te kunnen volgen en af te ronden. Hoe meer jonge deelnemers zich opgeven hoe kleiner het probleem zal worden, een kwestie van tijd.

3

Strijd tegen hondenpoep

Jan: In 2014 zijn 7 meldingen binnengekomen over honden/kattenpoep/stank.

Eens per 2 á 3 weken gaat de poepzuiger de hot spots langs om hondenpoep op te zuigen.
Ook in het maaiseizoen wordt de poepzuiger ingezet.
We zijn bezig met een pilot op de Laars om, samen met de bewoners, te ervaren of een duidelijk zichtbare afvalbak + posters achter de ramen effect heeft op het gedrag van de hondenbezitter. Het S.v.L. park wil ook iets gaan doen met posters achter de ramen.
Er wordt regelmatig gemonitord hoeveel hondenpoep er in de openbare ruimte wordt aangetroffen, tabellen van de metingen worden uitgedeeld.
Er hebben verschillende acties plaats gevonden n.a.v. de Analyse Hondenpoep overlast, lijst met acties wordt uitgedeeld.
Ineke: vindt dat het aantal hondenpoepmeldingen geen maatstaf mag zijn voor de prioritering van acties tegen hondenpoep. Ook stelt Ineke voor om de BOA’s ook hondenbezitters aan te laten spreken over het in bezit zijn van een zakje enz. Ineke gaat ook contact opnemen met J. van Uden van de Pancratiusschool met de vraag of deze school misschien zou willen meewerken aan een hondenpoep campagne.

Ineke

4

Verkeerscirculatie en eventuele mogelijkheden tot uitvoering van de BEO variant (met de auto ’t Sud uit via “t Kreupeltje en in via de Schimmelstraat)

Wethouder Kok: legt uit waarom er in de vorige raadperiode geen besluit is genomen over het verkeersroulatieplan 2005-2015. Dit verkeersroulatieplan wordt binnenkort geactualiseerd en de wethouder gaat zich sterk maken voor de BEO variant maar kan absoluut geen garantie geven of deze variant het gaat halen.

Wethouder Kok

5

Verbetering vuilophaal d.m.v. ondergrondse containers.

Jan: HVC doet onderzoek naar een ander inzamelbeleid wat consequenties heeft voor de locaties en de aantallen benodigde ondergrondse vuilcontainers. Dit veranderde beleid heeft tot doel om te komen tot minder restafval. Er wordt nog onderzocht of een subsidie voor terugdringen van zwerfvuil ook voor het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers kan worden gebruikt. Ook zijn de mogelijkheden, in bepaalde delen van de binnenstad, voor plaatsing van ondergrondse containers en het legen hiervan zeer beperkt.

Gerda: bepleit het gebruik door omwonenden van de vuilcontainers die onlangs bij de haven zijn geplaatst.

Jan: deze containers worden niet door HVC geleegd, de leging wordt door een particulier bedrijf verzorgd en wordt betaald uit de liggelden van de passanten in de haven, een ander budget.

6

Najaarskermis

Ineke: hoe staat het met de najaarskermis, er lagen in diverse winkels handtekeningenlijsten?

Wethouder Kok: in 2008/2009 hebben de kermisexploitanten aangegeven dat zij wilden verhuizen naar het NS parkeerterrein wat ten slotte de Gependam is geworden en deze is toen hier ook voor ingericht.

Jan: De kermisexploitanten hebben door de magere klandizie, op de locatie Gependam, besloten om de najaarskermis niet door te laten gaan. Er is nog geen nieuwe locatie geschikt bevonden.

7

Informatiebord Boschplein

Ineke: het licht van het informatiebord brandt niet meer. (wel graag een duidelijk zwakkere lamp dan voorheen, bij reparatie!!!)

Jan: geeft dit door aan de afdeling.

Jan

8

Verwaarloosde panden

Wethouder Kok: legt uit dat de gemeente in de praktijk, bij verwaarlozing van een pand, alleen kan ingrijpen als het gevaar in het geding komt.

Ineke heeft in de Welstandsnota wel iets gevonden waar de gemeente toch wat meer mee kan.

Wethouder Kok: Het blijkt toch moeilijk om een eigenaar van een woning aan te spreken op achterstallig onderhoud zonder gevaarzetting. Toch worden hier en daar vervallen pandjes opgeknapt b.v. Harkesteiger/Clarissenplaats en een pandje in de Vijzelstraat.

8

Leegstaande winkelpanden

Wethouder Kok: het veranderde koopgedrag en de crisis komt de huidige leegstand niet ten goede.

Ineke: wanneer wordt de winkelstraatmanager aangesteld, misschien dat deze wat aan de huidige leegstand kan doen. Waarom niet proberen de lege etalages op te vullen met spullen, verwijzingen, openstellen voor diverse cultuuruitingen of wetenswaardigheden zodat het beeld in de Westerstraat wat minder triest wordt.
Wethouder Kok: wethouder de Jong is o.a. met deze problematiek bezig. De gemeente is nog in overleg met de OFE, waarschijnlijk zal de beoogde stadmanager hierna worden aangesteld.

9

De bermen/wallen van de Oosterhavenstraat en de kademuren van de Zuider Havendijk.

Jan: de kademuren van de Zuiderhavendijk worden op dit moment onderzocht en de afdeling is in afwachting van de resultaten hiervan.

Wethouder Kok: De kademuur achter de twee grote monumentale Platanen blijkt te worden weggedrukt door de wortels van de bomen. Hierbij krijgen we te maken met een dilemma nl. de keuze voor de monumentale kade en/of de bomen.

Ineke: mensen aan de Oosterhavenstraat stappen uit hun auto in de prut/plassen.

Jan: deze wielsporen worden veroorzaakt door het parkeren in de onverharde wegberm. Deze sporen continue herstellen is geen optie. De wegberm, ook al is deze in eigendom van de bewoner, blijft onderdeel uitmaken van de openbare weg. Veranderingen die hieraan worden aangebracht dienen na overleg met de wegbeheerder te worden uitgevoerd. Dit is niet bij iedereen bekend.

Ineke: het zou goed zijn de bewoners hierover te informeren.

10

W.V.T.T.K.

Gerda: legt een stuk, op astbestgolfplaat gelijkend materiaal, op tafel. Dit stuk is afkomstig van een onlangs gekocht groter stuk golfplaat en bevat absoluut geen asbest. Hoe moet dit in de toekomst als deze materialen terug worden gevonden tussen afval en/of stukjes in tuinen enz. Gerda maakt zich hier zorgen om.

Jan: heeft hier ook geen antwoord op. Wel is het misschien mogelijk dit eens bij het RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) aan te kaarten, deze dienst verzorgt milieutaken en weet hier waarschijnlijk veel meer van.

Sluiting van de vergadering

Om 11.00 uur sluit wethouder Kok de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.